Завідувач кафедри: Гук Наталія Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, професор
Секретар кафедри: Лисиця Наталія Миколаївна
Перший (бакалаврський) рівень підготовки: 113 - Прикладна математика, освітня програма Комп'ютерне моделювання та технології програмування
Другий (магістерський) рівень підготовки: 113 - Прикладна математика, освітня програма Інформатика
Третій (освітньо-науковий) рівень підготовки: 113 - Прикладна математика
Телефони: (097)534-29-68, (097)367-69-57

Кафедра здійснює підготовку: бакалаврів за спеціальністю «113 - Прикладна математика, освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування», магістрів за спеціальністю «113 - Прикладна математика, освітня програма Інформатика», докторів філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика, освітня програма Прикладна математика.

Наші студенти вивчають сучасні мови програмування( С++, С#, Java, Java Script, Python, PHP та багато інших), операційні системи, теорію програмування, методи оптимізації програм, технології об’єктно- орієнтованого програмування, Web –технології, сучасні технології обчислень (нейронні мережі, еволюційні алгоритми).

В основу навчального процесу покладена підготовка фахівців, які здатні будувати математичні моделі фізичних та соціально-економічних процесів, застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання прикладних проблем, професійно володіти технологіями програмування з використанням сучасних мов програмування, технологіями Web-розробок, технологіями обробки даних та зображень, засобами захисту інформації, технологіями розробки систем штучного інтелекту, методами машинного навчання (Machine Learning) та обробки великих об’ємів даних (Big Data Application).

Освітній процес забезпечує підготовку спеціалістів, які мають ґрунтовні знання у сфері прикладної математики і комп'ютерних наук, добре володіють сучасними інформаційними технологіями й пакетами прикладних програм.

Випускник спеціальності "113 - Прикладна математика", освітня програма Комп'ютерне моделювання та технології програмування як фахівець широкого профілю може:

  • брати участь у розробці математичних моделей, математичних методів при розв’язанні задач у банківської справі, промисловості, техніці;
  • обіймати посаду керівника проекту з розробки програмного комплексу;
  • брати участь у проектуванні програмно-технічних систем, мереж;
  • брати участь у розробці систем інформаційної безпеки підприємства, державної установи, банку;
  • брати участь у проектах з розробки мобільних додатків та Web- додатків.

Кафедра комп'ютерних технологій активно розвиває міжнародні контакти в галузі освіти та співпрацює::

  • програмою TEMPUS Європейського Союзу,
  • університетом Мадриду (Іспанія),
  • університетом Валладолід (Іспанія),
  • університетом дю Мен (м. Ле-Ман, Франція).

Студенти освітньої програми Інформатика спеціальності 113 – Прикладна математика мають можливість отримати диплом європейського зразка за академічним обміном. На кафедрі комп’ютерних технологій активно підтримуються програми «Erasmus Mundus – Вікно зовнішнього співробітництва», програма двох дипломів з факультетом наук і технологій Університету дю Мен (м. Ле Ман, Франція). Протягом 2018-2021 року за програмою двох дипломів навчались студенти Простяк Марія (ПК-18-1), Андріяш Павло (ПК-19-1), Хохлов Олександр (ПК-19-1), Басан Дмитро (ПК-19-1), Тарасенко Артем (ПК-20-1).

Більшість викладачів кафедри пройшли стажування у країнах-партнерах та засвоїли сучасні науково-методичні підходи. Також стажування викладачів відбувалось у провідних IT-компаніях: EPAM, ISD, AMSBridge, DataArt, SoftServe, RubyGarage.

Науково-педагогічні працівники кафедри комп’ютерних технологій беруть участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю. Зокрема, для реалізації спільних проектів та розвитку галузі інформаційних технологій створено об’єднання представників ІТ-індустрії, освіти та регіональної влади – Асоціацію IT-Dnipro Community, до спільної праці з якою долучився Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин, ДНУ, 17.01.2018 р.). Усі викладачі кафедри комп’ютерних технологій увійшли до об’єднання з 16 січня 2017 р.

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу комп'ютерною та телекомунікаційною технікою, спеціалізованими навчальними класами та лабораторіями відповідає сучасним вимогам.

Склад кафедри

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних систем, дослідженню моделей та методів штучного інтелекту, методів та алгоритмів машинного навчання.
про викладача

Білозьоров
Василь Євгенович

доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження проблеми хаотичної динаміки, проблеми стійкості нелінійних систем, проблеми теорії керування динамічними системами та синтезу зворотного зв’язку для цих систем.
про викладача

Книш
Людмила Іванівна

доктор технічних наук, професор


Наукові інтереси: створення software та комп’ютерне моделювання процесів в системах відновлювальної енергетики, в енергоефективних технологіях, в екології.
про викладача

Зайцев
Вадим Григорович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження Наукові дослідження присвячено проблемам побудови регуляторів методами синергетичної теорії керування для різних процесів, розвитку чисельних методів реконструкції моделей у вигляді звичайних диференціальйних рівнянь на основі даних часових рядів.
про викладача

Хижа
Олександр Леонідович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України


Наукові дослідження пов’язані з математичними основами інформатики та програмування, формальними методами верифікації програм та новітніми технологіями підтримки навчального процесу та олімпіад з програмування.
про викладача

Дзюба
Петро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці алгоритмів кусково-поліноміальної апроксимації даних, моделюванню впливу агресивного середовища на несучу здатність конструкцій.
про викладача

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено математичному моделюванню процесів різної природи, просторовим контактним задачам механіки деформованого твердого тіла, побудові нейромережевих моделей.
про викладача

Золотько
Костянтин Євгенович

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці експертних системи, онтологій, моделюванню систем на основі відновлювальних джерел енергії.
про викладача

Сердюк
Марина Євгеніївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено математичному моделюванню об’єктів та процесів комп’ютерної графіки, розробці методів та алгоритмів обробки цифрових зображень.
про викладача

Степанова
Наталія Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження: комп'ютерна графіка, обробка зображень, математичне моделювання фізичних процесів, теорія графів, використання мікросервісів, ідентифікація включень методом обернених задач.
про викладача

Верба
Ольга Віталіївна

старший викладач, завідувач начального відділу ДНУ ім. О. Гончара


Наукові дослідження присвячено питанням математичного моделювання соціальних, психологічних та економічних процесів, просторовим контактним задачам механіки деформованого твердого тіла, іх розв’язанню аналітичними методами, та чисельними із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
про викладача

Сафронова
Інга Анатоліївна

старший викладач, кандидат фізико-математичних наук


Наукові дослідження присвячено розв’язуванню геометрично нелінійних задач механіки оболонок з застосуванням імітаційного прогнозування, прискоренню збіжності методу прямих для розв’язування крайових задач механіки оболонок обертання
про викладача

Сірик
Світлана Федорівна

асистент, заступник декана факультету прикладної математики з організаційно-виховної роботи


Наукові дослідження пов'язані з такими напрямками як комп’ютерна система обробки цифрових зображень з використанням нейронних мереж; психолого-педагогічні аспекти навчання, інформаційні технології організації моніторингу соціалізації студентів у сучасному закладі вищої освіти.
про викладача

Красношапка
Дмитро Вікторович

старший викладач, завідувач навчальної лабораторії обчислювальної техніки


Наукові дослідження присвячено дослідженню процесів електричного зарядження штучних супутників Землі.
про викладача

Лисиця
Наталія Миколаївна

асистент


Наукові дослідження присвячено розробці низькочастотних віброізолюючих систем на основі еластомерних конструкцій.
про викладача