Головна

Вітальне слово декана факультету


Вельмишановні абітурієнти, студенти, викладачі, батьки, колеги!
Щиро вітаємо Вас на сайті факультету прикладної математики славного Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара – одного з найвідоміших і найпрестижніших вищих навчальних закладів України. Девіз нашого факультету: елітарність, фундаментальність комп’ютерної та математичної підготовки, гарантований успіх у науці, виробництві й бізнесі.
Якісна освіта - це найцінніший, найдорожчий капітал, який людина набуває в житті. І якщо ви докладете достатньо сил до отримання знань, то фундаментальна та практично спрямована освіта, яку ви отримаєте на факультеті прикладної математики Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, може стати основою вашого успішного подальшого життя.
З повагою і найкращими побажаннями, Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор
Переглянути повний текст

Останні новини

10.03.2023

Відділ міжнародних зв’язків ДНУ

Шановні колеги, щоб бути в курсі актуальних можливостей академічної мобільності, отримувати інформацію про міжнародні заходи, події, проєкти, конкурси, програми тощо, підписуйтесь на сторінки відділу міжнародних зв’язків […]
03.03.2023

Вітання магістрів від кафедри ОМ та МК

  Колектив кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики факультету прикладної математики   ВІТАЄ магістрів нашої кафедри, які здали зимову сесію на «Відмінно»    група ПМ-22м-1 (куратор проф. Шевельова […]
17.02.2023

Профорієнтаційна робота ФПМ

Викладачі, аспіранти, студенти факультету в період з 13.02.23 — 16.02.23 провели 7 on-line зустрічей із школярами навчальних закладів: Царичанський ліцей, гімназія № 57, гімназія № 3 […]
Оберіть Вашу майбутню професію

Спеціальності

Мета освітньої програми - підготовка фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фун-даментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук; розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів; будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.
Навички та вміння:
 • Здатність використовувати й адаптувати математичні теорії, методи та прийоми для доведення математичних тверджень і теорем.
 • Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі.
 • Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень.
 • Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси.
 • Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.
 • Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного призначення.
 • Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення.
 • Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
Ми рекомендуемо цю спеціальність для таких професій, як: Програміст, Web- дизайнер, Спеціаліст з тестування програмного забезпечення, Системний адміністратор, Спеціаліст із супроводження програмного забезпечення та інші.
Мета освітньої програми - підготовка фахівців здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.
Навички та вміння:
 • Здатність ідентифікувати, класифікувати та формулювати вимоги до програмного забезпечення.
 • Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів функціонування.
 • Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем.
 • Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами.
 • Здатність аналізувати, вибирати і застосовувати методи і засоби для забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки).
 • Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних.
 • Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки програмного забезпечення.
 • Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності програмного забезпечення.
 • Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення.
Ми рекомендуемо цю спеціальність для таких професій, як: Програміст, Інженер-конструктор програмного забезпечення, Фахівець з проектування програмних систем, Фахівець з тестування програмного забезпечення,, Фахівець по розробці програмно-інформаційних систем, Фахівець з системного адміністрування та інші.
Програма орієнтована на підготовку фахівців у сфері дослідження та конструювання складних і надскладних об'єктів, здатних застосовувати методи прийняття і обґрунтування рішень при проектуванні, створенні та управлінні соціальними, економічними, людино-машинними і технічними системами.
Навички та вміння:
 • Здатність формалізувати проблеми, описані природною мовою, у тому числі за допомогою математичних методів, застосовувати загальні підходи до математичного моделювання конкретних процесів.
 • Здатність визначати основні чинники, які впливають на розвиток фізичних, економічних, соціальних процесів, виокремлювати в них стохастичні та невизначені показники, формулювати їх у вигляді випадкових або нечітких величин, векторів, процесів та досліджувати залежності між ними.
 • Здатність формулювати задачі оптимізації при проектуванні систем управління та прийняття рішень, а саме: математичні моделі, критерії оптимальності, обмеження, цілі управління; обирати раціональні методи та алгоритми розв’язання задач оптимізації та оптимального керування.
 • Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації, обробки інформації, інтелектуального аналізу даних.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних моделей та прогнозування поведінки конкретних систем а саме: об’єктноорієнтований підхід при проектуванні складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, застосування баз даних і знань.
 • Здатність організовувати роботу з аналізу та проектування складних систем, створення відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення.
 • Здатність представляти математичні аргументи і висновки з них з ясністю і точністю і в таких формах, які підходять для аудиторії як усно так і в письмовій формі.
 • Здатність розробляти та досліджувати методи представлення й візуалізації результатів обчислень та роботи інформаційних систем.
 • Здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів.
Ми рекомендуемо цю спеціальність для таких професій, як: Аналітик і менеджер проектів на підприємствах, Фахівець з аналізу та моніторингу систем управління та програмного забезпечення, Провідний фахівець аналітичних і планових відділів банків і установ, Research-менеджер (керівник дослідження) ринку товарів, послуг і технологій в маркетингових агентствах і відділах фінансових компаній, Фахівець з питань оптимізації та інтелектуалізації управління виробничої і фінансової діяльності підприємства та інші.
Мета освітньої програми - формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.
Навички та вміння:
 • Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
 • Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.
 • Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.
 • Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу.
 • Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.
 • Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.
 • Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).
Ми рекомендуемо цю спеціальність для таких професій, як: Програміст, Інженер-конструктор програмного забезпечення, Фахівець з проектування програмних систем, Фахівець з тестування програмного забезпечення,, Фахівець по розробці програмно-інформаційних систем, Фахівець з системного адміністрування та інші.

Наші партнери

 • aproirit-logo
 • ruby-garage
 • wix_logo