Мета освітньої програми - підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, які здатні розв’язувати комплексні проблеми із застосуванням моделей та методів прикладної математики, мають необхідні компетентності для самостійної роботи у сфері науки і освіти, професійної та/або дослідницької інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, мають розвинені філософські та мовні компетентності та є конкурентоспроможними на сучасних внутрішньому та міжнародному ринках праці.

Основний фокус програми: програма присвячена поглибленому вивченню предмета та здійсненню самостійних оригінальних досліджень, спрямованих на розробку та застосування сучасних математичних моделей, методів та алгоритмів у предметній області відповідно до спрямованості дослідження.

Відповідність тем досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників відображено тут.

Освітньо-наукова програма
Рецензії на освітньо-наукову програму
Структурно-логічна схема

Шановні колеги!

З 1 вересня 2021 р. планується введення у дію оновленої редакції освітньо-наукової програми «Прикладна математика». На основі вивчення результатів попереднього опитування здобувачів вищої освіти (аспірантів) щодо їх задоволення освітнім процесом, а також аналізу досвіду організації освітнього процесу та науково-дослідної діяльності за попередніми редакціями ОНП, проведеного при участі керівників аспірантів, викладачів, профілюючих кафедр та стейкголдерів, гарант освітньої програми пропонує:

  1. Внести уточнення у формулювання загальної компетентності ЗК 10.
  2. Уточнити матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми, додавши відповідність компоненти ОК 1.1 освітньої програми загальній компетентності ЗК 10.
  3. Оновити зміст компоненти ОК 1.1 освітньої програми з метою забезпечення всебічного вивчення здобувачами Кодексу академічної доброчесності ДНУ ім. О. Гончара та нової редакції Положення про запобігання та виявлення фактів порушення академічної доброчесності, введеними у дію з 30 грудня 2020 р.
  4. Додати у розділ 3 ОНП вимогу щодо відповідності дисертаційної роботи нормам Кодексу академічної доброчесності ДНУ ім. О. Гончара.
  5. Враховуючи рекомендації Експертної групи по акредитації ОНП Прикладна математика оновлено Структурно-логічну схему підготовки шляхом додавання взаємозв'язків між освітніми компонентами.
  6. Враховуючи рекомендації Експертної групи по акредитації ОНП Прикладна математика оновлено матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.

З проектом можна ознайомитися за посиланням Проект оновленої освітньо-наукової програми «Прикладна математика».

Пропозиції та зауваження щодо проекту просимо надсилати не пізніше ніж 12 травня 2021 р. на електронну пошту гаранту освітньо-наукової програми проф. Гук Наталії Анатоліївні:

huk_n@fpm.dnu.edu.ua, natalyguk29@gmail.com