Гук Наталія Анатоліївна

завідувач кафедрі комп’ютерних технологій, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач, зокрема, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей тонкостінних конструкцій, розв’язанню задач ідентифікації технічного стану спостережуваних тонкостінних систем в екстремальних умовах, прогнозуванню залишкової працездатності деформівних систем з дефектами на основі інтелектуального аналізу параметрів їх деформування, застосуванню нейронних мереж та генетичного алгоритму у задачах ідентифікації параметрів математичних моделей об’єктів, створенню експертних та інтелектуальних навчально-тренувальних систем.
 • Дискретна математика
 • Системи штучного інтелекту
 • Обернені задачі
 • Методи Machine Learning
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Ідентифікація параметрів моделі збудження серця методом обернених задач
 • Перетворення зображень засобами аппарату нейронних мереж
 • Застосування нейромережевого підходу до розв'язання задачі ідентифікації музичних композицій
 • Ідентифікація жорстких включень у тонкостінних пластинах методом обернених задач
 • Оптимізація структури WEB – сайту із застосуванням методів кластерного аналізу
 • Застосування методів SEO для підвищення рейтингу вебсайту
 • Створення дистанційної інтелектуально-тренувальної системи підготовки до розв’язання задач з дисципліни «Дискретна математика»
 • член спеціалізованої вченої ради К 08.051.09 при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 08.051.10 при Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара за спеціальністю 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла»;
 • член Координаційної ради з питань інформатизації діяльності Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Член Галузевої Експертної ради Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з галузі знань 11 «Математика і статистика»
 • член Координаційної ради з питань інформатизації діяльності Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
2

Монографія

7

Навчальних посібників

140

Наукових статей

10

Авторських свідоцтв

 

Перелік важливих публікацій:

Монографії
 1. Н.И. Ободан, Н.А. Гук Обратные задачи в теории тонких оболочек // LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2012. – 252 с.
 2. Ободан Н.І. Обратные задачи теории тонкостенных систем. / Н.И. Ободан, Н.А. Гук //Актуальні проблеми механіки Монографія під редакцією М.В. Полякова. – Дніпро, 2018. – С. 361-381
Статті
 1. Guk N. А. Selection of the Informative Input Parameters for the Inverse Neural-Network Models of Observed Systems / N. І. Obodan, , A. S. Magas // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. – Volume 231, Issue 5. – Рp. 678-689 https://link.springer.com/article/10.1007/s10958-018-3844-7
 2. Guk N. А. Identification of the additional exposure zone for ensuring a complete contact of the two-layered system [Text] / N. I. Obodan, N. A. Guk, N. L. Kozakova // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5/7(89). – P. 23 – 29.
 3. Guk N. А. An algorithm of solution of the inverse problem of shell theory/ N. I. Obodan, N.A. Guk // Journal of Mathematical Sciences. – Vol. 173, No. 4. – October, 2012. – P. 1–11
 4. Гук Н.А. Идентификация геометрических параметров и упругих свойств жестких включений в тонкой пластине / Н.А.Гук, Н.И. Степанова // Eastern- European Journal of Еnterprise Technologies. – 2016. – № 2/7(80).
 5. Гук Н.А. Налаштування параметрів генетичного алгоритму для розв’язання задачі оптимізації топології сенсорної мережі / Н.А. Гук, М.К. Гук, І.П. Шаповал // Зб. наук. праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Дніпро. – 2018. – Вип. 18. – С.25-32.
 6. Єгошкін Д.І. Алгоритм класифікації на базі нечіткої логіки з розширюваною кількістю виводів / Д.І. Єгошкін, Н.А. Гук, С.Ф. Сірик // Зб. наук. праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Дніпро. – 2018. – Вип. 18. – С.33-41.
 7. Кириленко Р.В. Передбачення психологічної реакції користувача при перегляді цифрових зображень засобами машинного навчання / Р.В. Кириленко, Н.А. Гук, О.В. Верба // Зб. наук. праць «Питання прикладної математики і математичного моделювання». – Дніпро. – 2018. – Вип. 18. – С.51-58.
Методичні розробки:
 1. Гук Н.А., Сердюк М.Є., Сірик С.Ф. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із професійних дисциплін. - Дніпро.: РВВ ДНУ. – 2019
 2. Гук Н.А., Зайцева Т.А., Лисиця Н.М. Методичні настанови до проходження переддипломної практики студентами спеціальності 113-Прикладна математика. - Дніпро.: РВВ ДНУ. – 2019