Завідувач кафедри: Байбуз Олег Григорович, доктор технічних наук, професор
Перший (бакалаврський) рівень підготовки: 121 Інженерія програмного забезпечення, 126 Інформаційні системи та технології
Другий (магістерський) рівень підготовки: 121 Інженерія програмного забезпечення
Третій (освітньо-науковий) рівень підготовки: 121 Інженерія програмного забезпечення
Телефон: 766-49-52

Кафедра створена в липні 1974 року у складі механіко-математичного факультету шляхом поділу кафедри обчислювальної математики через значне зростання кількості комп`ютерних дисциплін, викладання яких на той час було нагальною потребою.

Навчальний процес спрямований на підготовку фахівців, що мають високий рівень знань в галузі інформаційних технологій, котрий дозволяє працювати не лише в межах країни, а й за кордоном. Випускники кафедри математичного забезпечення ЕОМ мають добре розвинене алгоритмічне мислення, міцний фундамент з математичних наук та мов програмування, що дозволяє:

  • займати посаду керівника проекту з розробки програмного забезпечення;
  • брати участь у створенні високонавантажених систем;
  • самостійно створювати програмні продукти та будувати математичні моделі для вирішення соціально-економічних та інженерно-технічних задач;
  • займати посаду програміста, веб-аналітика, менеджера проекту, створювати мобільні та десктопні додатки, ігри та інтернет сайти;
  • розробляти бази даних, пакети прикладних програм, системи штучного інтелекту, а також програмне забезпечення для електронних обчислювальних систем.

Висококваліфіковані викладачі кафедри протягом багатьох років не лише дають фундаментальні знання, але й мають особистий підхід до кожного студента тим самим допомагаючи йому розкрити свій потенціал та обрати шлях свого подальшого розвитку. Кафедра приділяє велику увагу вивченню новітніх комп’ютерних технологій та мов програмування. Викладання дисциплін, які постійно оновлюються, потребує новаторських зусиль. Викладачі кафедри розробляють нові методики викладання, щоб виховувати спеціалістів з постійно актуальним набором знань. Оскільки потреби сучасного ІТ-ринку з часом змінюються, викладачами кафедри було досягнуте гармонійне поєднання комп’ютерних та математичних дисциплін, яке дозволяє готувати досвідчених спеціалістів.

Склад кафедри

Байбуз
Олег Григорович

доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ. «Відмінник освіти України»


Наукові інтереси: Розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств.
про викладача

Антоненко
Світлана Валентинівна

кандидат технічних наук , доцент


Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних та штучний інтелект, задачі кластеризації та класифікації даних, прогнозування, планування випробувань на надійність технічних систем, послідовний аналіз, статистична обробка даних, цифрова обробка сигналів, розробка ігрових додатків, комп’ютерна графіка, теорія комп’ютерного зору, розробка прикладного програмного забезпечення та інтелектуальних систем.
про викладача

Білобородько
Оксана Іванівна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові інтереси: питання аналізу та прогнозування динамічних рядів, відновлення пропущених значень в статистичних даних; питання захисту програмного забезпечення та даних від різного роду атак; стеганографічний захист мультимедійної інформації; інформаційний пошук, аналіз та обробка графічних зображень.
про викладача

Божуха
Лілія Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук , доцент


Наукові інтереси: якісне представлення кількісних характеристик факторів на функціях належності; комплексні оцінки параметрів з лінгвістичним класифікатором; побудова математичних моделей безперервних та дискретних даних однієї і багатьох змінних для створення інформаційних технологій аналізу, обробки та передачі даних; планування експерименту.
про викладача

Ємел’яненко
Тетяна Георгіївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові інтереси: інформаційні технології статистичної обробки даних, аналіз динамічних рядів та прогнозування, методи прийняття рішень
про викладача

Кузнєцов
Костянтин Анатолійович

кандидат фізико-математичних наук , доцент


Наукові інтереси: Теорія алгоритмічної складності. Дискретні структури. Задачі комбінаторної оптимізації.
про викладача

Мацуга
Ольга Миколаївна

кандидат технічних наук , доцент


Наукові інтереси: інформаційні технології статистичної обробки даних, інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, розпізнавання образів, математична статистика, сплайн-розподіли в аналізі даних.
про викладача

Михальчук
Ганна Йосипівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси: контактні задачі механіки деформівного твердого тіла, варіаційні методи, евристичні алгоритми комбінаторної оптимізації
про викладача

Сидорова
Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові інтереси: машинне навчання, deep learning, deep reinforcement learning, аналіз та обробка зображень, інтелектуальний аналіз даних різної природи, в тому числі результатів моніторингу, кластерний аналіз, структури даних, soft skills, групова динаміка.
про викладача

Сегеда
Надія Євстахіївна

старший викладач


Наукові інтереси: використання комп`ютерних технологій для автоматизації формування документів та методичної підтримки навчального процесу на кафедрі. Аналіз можливостей і переваг мови Асемблер для підвищення ефективності програмних комплексів.
про викладача

Мащенко
Леонід Володимирович

старший викладач


Наукові інтереси: сучасні засоби розробки та супроводження бази даних. Проектування та забезпечення ефективної роботи користувачів в комп’ютерних мережах.
про викладача

Батуринець
Анастасія Геннадіївна

асистент


Лирчиков
Віктор Олександрович

асистент


Лапець
Ольга Вікторівна

асистент


Долгіх
Анастасія Олегівна

асистент