Голова вченої ради: Кісельова Олена Михайлівна, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор
Заступник голови вченої ради: Притоманова Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент
Секретар вченої ради: Зайцева Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент

Повноваження вченої ради

Вчена рада факультету:
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності факультету;
 • встановлює порядок обрання делегатів зборів трудового колективу факультету, їх кількісний склад і норми представництва від структурних підрозділів;
 • вирішує питання організації освітнього процесу, науково-методичної, наукової, науково-дослідної, господарської діяльності на факультеті та їх матеріально-технічного забезпечення;
 • ухвалює навчальні програми та навчальні плани;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт факультету;
 • аналізує виконання процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на факультеті;
 • заслуховує звіти про роботу аспірантів, докторантів, науково-педагогічних, наукових працівників та співробітників факультету;
 • надає пропозиції ректору про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів факультету;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади асистентів, викладачів, старших викладачів;
 • оцінює наукову та науково-педагогічну діяльність кафедр, лабораторій;
 • надає пропозиції вченій раді Університету щодо присвоєння працівникам вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;
 • надає пропозиції вченій раді Університету щодо присвоєння працівникам звання Почесного доктора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та інших почесних звань Університету;
 • надає пропозиції вченій раді Університету про подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття Державних і Міжнародних премій;
 • подає клопотання вченій раді Університету про висунення претендентів на отримання іменних або персональних стипендій Університету, кандидатур на здобуття державних іменних і спеціальних стипендій, зокрема й із фондів, наданих Університету юридичними і фізичними особами України та інших держав;
 • має право вносити подання про звільнення з посади декана факультету з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом, яке розглядається органом громадського самоврядування факультету;
 • розглядає інші питання діяльності факультету відповідно до Статуту Університету.

Склад вченої ради

Кісельова
Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові інтереси: сучасні проблеми інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики.
про викладача

Притоманова
Ольга Михайлівна

доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, заступник голови вченої ради ФПМ


Наукові інтереси: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
про викладача

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій, секретар вченої ради ФПМ


Наукові дослідження присвячено математичному моделюванню процесів різної природи, просторовим контактним задачам механіки деформованого твердого тіла, побудові нейромережевих моделей.
про викладача

Байбуз
Олег Григорович

доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ. Відмінник освіти України


Наукові інтереси: Розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств.
про викладача

Гарт
Людмила Лаврентіївна

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: Наближені методи розв’язання операторних рівнянь і екстремальних задач (в тому числі некоректних) в нормованих просторах та їх застосування до розв’язання задач математичної фізики і оптимального керування. Обчислювальні методи аналізу та оптимізації динамічних систем. Питання обумовленості, стійкості, підвищення точності та швидкості збіжності проекційних і проекційно-ітераційних методів розв’язання різних класів математичних задач.
про викладача

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Шевельова
Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження.
про викладача

Сидорова
Марина Геннадіївна

кандидат технічних наук , доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Наукові інтереси: інтелектуальний аналіз даних, кластерний аналіз часових рядів, методи штучного інтелекту, методи теорії прийняття рішень, структури даних, soft skills, людський фактор у розробці програмного забезпечення, теорія комунікацій, групова динаміка.
про викладача

Козакова
Наталія Леонідівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: математичне моделювання задач теорії пружності.
про викладача

Кузенков
Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, математичне моделювання, обчислювальні методи.
про викладача

Турчина
Валентина Андріївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: задачі дискретної оптимізації, оптимізаційні задачі на графах, задачі теорії розкладів, багатокритеріальні задачі.
про викладача

Сегеда
Надія Євстахіївна

старший викладач кафедри математичного забезпечення ЕОМ, заступник декана з наукової роботи


Наукові інтереси: використання комп`ютерних технологій для автоматизації формування документів та методичної підтримки навчального процесу на кафедрі. Аналіз можливостей і переваг мови Асемблер для підвищення ефективності програмних комплексів. Особливості розробки проектів, що поєднують модулі мовою Асемблера та мовами високого рівня. Застосування VBA-технологій для формування складових документів: OLE, Automation, розробка та використання динамічних бібліотек. Методика визначення якості програмного забезпечення та тестування.
про викладача

Сірик
Світлана Федорівна

асистент кафедри комп'ютерних технологій, заступник декана факультету прикладної математики з організаційно-виховної роботи


Наукові дослідження присвячено розробці математичних моделей економічних процесів, технологій обробки данних.
про викладача

Москаленко
Віта Володимирівна

старший лаборант


Олійник
Дар’я Ігорівна

т.в.о. голови студентської ради ФПМ


Сергєєв
Олексій Сергійович

студент