Мета освітньої програми: підготовка фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі з використанням фун-даментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук; розв’язувати задачі математичного моделювання процесів і явищ в умовах невизначеності та неповноти інформації щодо функціонування системи об’єктів; будувати, досліджувати та застосовувати математичні моделі, що ґрунтуються на даних та на знаннях, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.
Об’єкти вивчення та діяльності: математичні методи, моделі, алгоритми та програмне забезпечення, що призначені для дослідження, аналізу, проектування процесів і систем в різноманітних конкретних предметних областях.
Теоретичний зміст предметної області: математичні методи, що застосовуються в науці, інженерії, бізнесі, та промисловості, а також алгоритми і програмні засоби їх реалізації.
Методи, методики та технології: прикладні математичні методи та алгоритми; методики вирішення інженерних, наукових, соціально-економічних задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів; інформаційні технології проведення комп’ютерного моделювання та обчислювального експерименту, інтелектуального аналізу даних.
Інструменти та обладнання: комп’ютер, комп’ютерні та соціальні мережі, спеціалізовані програмні засоби.

Навички та вміння

 • Здатність використовувати й адаптувати математичні тео-рії, методи та прийоми для доведення математичних тверджень і теорем.
 • Здатність виконувати завдання, сформульовані у математичній формі.
 • Здатність обирати та застосовувати математичні методи для розв’язання прикладних задач, моделювання, аналізу, проектування, керування, прогнозування, прийняття рішень.
 • Здатність проектувати бази даних, інформаційні системи та ресурси.
 • Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та Інтернету, в середовищі сучасних операційних систем, з використанням стандартних офісних додатків.
 • Здатність експлуатувати та обслуговувати програмне забезпечення автоматизованих та інформаційних систем різного призначення.
 • Здатність використовувати сучасні технології програмування та тестування програмного забезпечення.
 • Здатність до проведення математичного і комп’ютерного моделювання, аналізу та обробки даних, обчислювального експерименту, розв’язання формалізованих задач за допомогою спеціалізованих програмних засобів.
 • Здатність створення документів встановленої звітності, використання нормативно-правових документів.
 • Здатність до організації роботи колективу виконавців, приймання доцільних та економічно обґрунтованих організацій-них та управлінських рішень, забезпечення безпечних умов праці.
 • Здатність до пошуку, систематичного вивчення та аналізу науково-технічної інформації, вітчизняного й закордонного досвіду, пов’язаного із застосуванням математичних методів для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем.
 • Здатність зрозуміти постановку завдання, сформульовану мовою певної предметної галузі, здійснювати пошук та збір необхідних вихідних даних.
 • Здатність сформулювати математичну постановку задачі, спираючись на постановку мовою предметної галузі, та обирати метод її розв’язання, що забезпечує потрібні точність і надійність результату.
 • Здатність брати участь у складанні наукових звітів із виконаних науково-дослідних робіт та у впровадженні результатів проведених досліджень і розробок.
 • Здатність до ефективної професійної письмової й усної комунікації українською мовою та однією з офіційних мов ЄС.

Випускова кафедра комп'ютерних технологій
Завідувач - Гук Наталія Анатоліївна
Телефон: 766-49-56
Форми навчання: денна, денна на базі молодшого спеціаліста, заочна

Дисципліни професійної підготовки

Програмування та підтримка веб-застосувань
img-web-1
Опис

Метою даного курсу є формування та узагальнення спеціальних знань та навичок студентів з питань створення програм для глобальної мережі Інтернет. Завданнями курсу є ознайомлення студентів з сучасними тенденціями розвитку сервісів Інтернет, основними стандартами обміну даними між додатками та сервісами Інтернет, основними правилами проектування сайтів та сервісів Інтернет. У результаті вивчення курсу студент повинен знати принципи роботи сайтів та сервісів Інтернет, особливості проектування та реалізації програмного забезпечення для WWW.

Професія

Вебмайстер, веб-програміст, адміністратор сайта

Бази даних та інформаційні системи
img-bd-2
Опис

Даний курс висвітлює питання, що пов’язані із теорією баз даних та задачі які розв’язуються із їх допомогою. Основною метою дисципліни є формування у студентів знань і навичок, які забезпечують кваліфікацію майбутнього спеціаліста в області програмної інженерії. Завдання курсу є вивчення основних понять баз даних, теорії проектування баз даних, базових моделей даних, СКБД MS Access і методів розробки БД на її основі, вивчення основ мови SQL. В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати етапи проектування бази даних та загальну теорію проектування бази даних.

Професія

Адміністратор баз даних

Захист інформації
img-lock
Опис

Метою курсу є надання студентам систематизованих знань з основ захисту інформації. Завдання дисципліни є вивчення студентами основних теоретичних понять з захисту інформації; уміння застосовувати їх для розв’язку завдань, що ставить перед ними виробництво. В результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати найновіші досягнення в галузі захисту інформації, основні принципи формування політики безпеки підприємства, основні канали витоку інформації та методи боротьби з ним. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен вміти будувати політику безпеки в комп’ютерних мережах на основі аналізу загроз та оцінки ризиків та використовувати програмні, організаційно-адміністративні та технічні засоби захисту інформації.

Професія

Адміністратор захисту, спеціаліст з інформаційної безпеки

Unix-подібні операційні системи
img-unix
Опис

Метою і завданням навчальної дисципліни є опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування Unix-подібних операційних систем. Предмет навчальної дисципліни включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, вивчення компонент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з метою подальшого проектування та програмування операційних систем.

Професія

Системний програміст, системний адміністратор Unix

Об'єктно-орієнтоване програмування
img-oop
Опис

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних засобів об’єктно-орієнтованих мов і технологій програмування. Завдання дисципліни: сформувати у студентів основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; розробити та використовувати на практиці об’єктно-орієнтовані програмні продукти; закласти основи технологій об’єктно-орієнтованого програмування. У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен знати: основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; засоби мови, синтаксис, семантичні і функціональні властивості С++ для розроблення об’єктно-орієнтованих програм.

Професія

Архітектор програмного забезпечення, розробник ПО

Інтернет-програмування
img-webprog
Опис

Метою вивчення дисципліни є опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування інформаційних вузлів мережі Internet (WEB-сайтів). Внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати: основні етапи створення програмного продукту; методи та засоби тестування розробок; способи ефективної реалізації WEB-інтерфейсу до баз даних. Студенти навчаться розробляти модель та структуру інформаційного вузла Internеt та інтегрувати зовнішні дані, програмні продукти до інформаційного вузла Internet;

Професія

Вебмайстер, веб-програміст

Аналіз даних
img-bigdata
Опис

Мета курсу cформувати у студентів знання, вміння та навички, необхідні для ефективного використання методів аналітичної та статистичної обробки чисельних даних, зокрема результатів експерименту. Завдання курсу – навчити студентів основним математичним методам, які застосовуються при аналізі даних, зокрема методам статистичної обробки результатів проведення експериментів, методам регресійного та факторного аналізу. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти проводити аналіз та оцінювання параметрів статистичних розподілів, будувати довірчі інтервали; виконувати побудову факторного експерименту, ортогональних та ротатабельних планів другого порядку.

Професія

Веб-аналітик, аналітик Big Data

Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка
img-webdis
Опис

Мета і завдання дисципліни полягають у вивченні алгоритмів обчислювальної геометрії, розвитку у студентів алгоритмічного мислення що до задач 2Д та 3Д геометрії, вміння аналізувати алгоритми за обчислювальною складністю O(f(n)), застосовувати стандартні методики до побудови нових обчислювальних геометричних. В результаті вивчення курсу студенти повинні знати провідні особливості методів обчислювальної геометрії, умови їх використання, можливості їх пристосування до конкретних задач. Вміти вибирати обчислювальні методи для рішення конкретних задач геометричного проектування, забезпечити слушні умови їх використання з точки зору мінімізації обчислювальних витрат, збіжності, вміти оцінювати їх алгоритмічну складність, розробляти алгоритми застосування обраних методів для подальшої програмної реалізації.

Професія

Веб-дизайнер, дизайнер інтерфейсів, технічний дизайнер, ілюстратор

Архітектура обчислювальних систем
img-chip
Опис

Мета курсу– навчити студентів основ побудови апаратних засобів сучасних комп’ютерів. Отримати навички системотехнічних основ побудови комп’ютерів. Завдання вивчення дисципліни ― отримані теоретичні знання, вміння та навички дозволять студентам більш системно підходити до тих проблем, які будуть виникати у них при вивченні теорії програмування, закладуть основи інформаційної культури, допоможуть при самостійному вивченні предмету легше і глибше освоювати нові програмні засоби і ефективно використовувати персональні комп’ютери в майбутній професійній діяльності. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: елементну базу ЕОМ; методи організації пам’яті; структурну схему персонального комп’ютера.

Професія

Інженер-розробник апаратного забезпечення

Інформаційні мережі
img-net
Опис

Метою курсу є забезпечення базової підготовки з основ новітніх інформаційних технологій і вирішення у майбутньому виробничих та дослідницьких завдань. Предметом вивчення у курсі є особливості побудови інформаційних мереж з використанням різних технологій, структура та принципи роботи мереж нового покоління, застосування пакетної комутації для об’єднання мереж з різними технологіями і середовищами розповсюдження сигналу, особливості використання транспортних протоколів. У результаті вивчення курсу студент має знати: концепцію побудови мереж зв’язку, що забезпечують надання необмеженого набору послуг з гнучкими можливостями їх управління, персоналізації і створення нових послуг уніфікацією мережевих рішень, розприділеною комутацією, винесенням функцій надання послуг в кінцеві мережеві вузли та інтеграцією з традиційними мережами зв’язку.

Професія

Системний адміністратор, мережевий адміністратор