Інформація про наукову діяльність

Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації:
(Згідно із Законом України про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки від 12.10.2010 №2519-17) 2. Інформаційні та комунікаційні технології.
(Згідно із постановою Кабінету Міністрів України про пріоритетні тематичні напрями від 07.09.2011 № 942) Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси.

Наукова школа функціонує на базі кафедри математичного забезпечення ЕОМ.
Засновник наукової школи – Приставка Олександр Пилипович (1937–2011) – доктор технічних наук, професор, засновник школи. Підготував більше 20 кандидатів та одного доктора наук. Є автором понад 360 наукових праць.
На даний момент керівником наукової школи є Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ факультету прикладної математики Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

18осіб

Cклад наукової школи

2

Доктори наук

15

Докторів філософії

Найбільш вагомі результати за період існування школи:

  • Розроблено концепції, методи та моделі обробки статистичних даних, що базуються на сучасній методології обробки інформації, побудові автоматизованих систем та програмних технологій оперативного аналізу та відповідають сучасному світовому рівню в галузі обробки інформації.
  • Запропоновано методологію побудови локальних геоінформаційних систем, основою якої є комплексне застосування методів статистичного аналізу, теорії марківських процесів, методів прогнозування, класифікації, кластерного та регресійного аналізу, сплайн-перетворень, нечіткої логіки.
  • Створено програмний комплекс аналізу даних екологічного моніторингу та оцінки забруднення локальних територій техногенно-навантажених регіонів; інтелектуальну систему аналізу, що дозволяє автоматизовано проводити обробку гідрохімічних спостережень водних об’єктів у районах з підвищеним техногенним навантаженням, районування, виявлення основних тенденцій формування хімічного складу та комплексну водно-екологічну оцінку поверхневих вод.
  • Розроблено статистично-ймовірнісну модель оцінки стану наддинамічного процесу, заснована на відтвореній щільності розподілу розладнань часового ряду та обчислювальні схему розрахунку функцій ризику, засновані на байесівській оцінці параметру функції умовного розподілу. Розроблена інформаційна технологія аналізу часових рядів екологічного моніторингу, призначена для надання користувачу інформації щодо значень функцій ризику розладнання нестаціонарного процесу з множинними розладнаннями.

Практичне використання отриманих наукових результатів

  • Практичну реалізацію аналізу даних екологічного моніторингу здійснено за даними територіального хімічного та радіаційного моніторингу Придніпровського регіону. Результати аналізу дозволили відобразити реальну екологічну обстановку, а також можливий подальший розвиток і безпосередній вплив шкідливих факторів на навколишнє середовище.
  • Проведено аналіз даних гідрохімічного моніторингу водних об’єктів у районах з підвищеним техногенним навантаженням з метою виявлення закономірностей, властивостей, тенденцій, кращого розуміння структури досліджуваних даних, здійснення гідрохімічного районування територій. Проведено аналіз даних медичного моніторингу пацієнтів, хворих на хронічну серцеву недостатність; медичного моніторингу показників первинної інвалідності дорослого населення за хворобами системи кровообігу в розрізі адміністративних територій України.
  • Результати роботи впроваджено у діяльність Криворізької геолого-гідрологічної партії ДП «Укрчорметгеологія», Дніпровської геологічної дільниці «Укрчорметгеологія», Державної установи «Український НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», у навчальний процес кафедри математичного забезпечення ЕОМ Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кафедри гігієни та екології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», що підтверджується актами впровадження.
  • Розроблено інноваційний проект «Інформаційна технологія статистичного аналізу стаціонарних та наддинамічних процесів екологічного моніторингу», який відповідаює пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в Україні.