Мета освітньої програми - підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють системою знань у галузі прикладної математики та інформатики, здатних формулювати та розв’язувати складні нестандартні задачі і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі математичного та комп’ютерного моделювання. Здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю прикладна математика, загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання складних професійних завдань. Освітньо-професійна програма магістра з прикладною орієнтацією спрямована на підготовку професіоналів, здатних до дослідження та аналізу складних об’єктів, систем та процесів різної природи з використанням моделей та методів прикладної математики; до розв’язання задач прогнозування, керування, прийняття рішень в умовах ризику, невизначеності та нечіткої інформації; до розробки комп’ютерних системи обробки та аналізу інформації, прикладного програмного забезпечення із застосуванням ефективних обчислювальних методів, інформаційних технологій обробки великих масивів даних, алгоритмів на основі сучасних мов програмування.

Навички та вміння

 • Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми, які можуть бути формалізовані та потребують оновлення й інтеграції знань, часто в умовах неповної чи недостатньої інформації та суперечливих вимог.
 • Здатність розробляти нові та адаптувати існуючі математичні і комп’ютерні моделі процесів, явищ та систем, проводити відповідні експерименти та чисельні розрахунки з аналізом та інтерпретацією отриманих результатів, визначати межі застосування моделей.
 • Здатність розробляти нові та адаптувати існуючі моделі представлення даних та знань, методи обробки, аналізу даних та знань, застосовувати обрані моделі та методи при побудові інформаційних систем.
 • Здатність розробляти фізичну модель інтелектуальної системи (компонентна модель, модель розгортання тощо) на основі визначення особливостей зберігання даних, методів дос-тупу, володіти методами логічного виведення (дедуктивні, індуктивні, семантичні), теорією нечітких множин, лінгвістичних змінних, моделями та методами виведення для систем з нечіткою логікою.
 • Володіти методами опису основних понять програмування, вміти задавати семантику та синтаксис конструкцій мов програмування, проводити верифікацію та оптимізацію комп’ютерних програм, вміти специфікувати вимоги з використанням мов специфікацій та формулювати критерії перевірки, аналізувати специфікації на узгодженість, повноту та несуперечливість, реалі-зованість, пріоритетність, можливість перевірки, забезпечувати трасування вимог, будувати прототип системи, розробляти тести.
 • Здатність створювати науковообгрунтовані детерміновані та стохастичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, використовуючи методи формального опису систем, математичної логі-ки, моделювання та системного аналізу, інструменти аналізу великих обсягів даних, вміти ідентифікувати параметри моделі.
 • Здатність розробляти програмне забезпечення з метою розв’язання формалізованих задач.
 • Здатність проводити системні дослідження та застосовувати їх в керуванні проектами.
 • Здатність вести проектну діяльність в професійній сфері.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для математичного та комп’ютерного моделювання складних систем та процесів.
 • Здатність володіти технологіями розробки спеціалізованого програмного забезпечення.
 • Здатність розуміти архітектуру IoT-систем (Internet of Things – Інтернет речей), роли її компонент та взаємозв’язок між ними, розподіляти функції між локальним та серверним рівнем, протоколи передачі даних від «речей» на сервер та команд від серверу до «речей», протоколи передачі даних мобільних додатків, знати мобільні операційні системи iOS- та Android та мови програмування для них, мови програмування IoT-платформ (низко рівневі – ассемблер або C/C++, високо рівневі – Node.js або Java), забезпечувати відмовостійкість системи та безпеку використання, вміти уявляти сценарії можливих відмов та мережевих атак, застосовувати «хмарні» обчислення.
 • Здатність розробляти модель та структуру WEB- додатків, володіти методами розробки та підтримки інформаційного порталу Інтернет, веб-інтерфейсів, методами адміністрування Інтернет-серверів, основами Інтернет-технологій, здатність використовувати поширені протоколи Інтернет при проектуванні комп’ютеризованих систем з використанням технології розподіленої обробки даних.

Випускова кафедра комп'ютерних технологій
Завідувач - Гук Наталія Анатоліївна
Телефон: 766-49-56
Форми навчання: денна, денна на базі молодшого спеціаліста, заочна