Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.
Об’єкти вивчення: теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи інформаційного менеджменту, системної інтеграції та адміністрування інформаційних систем, управління ІТ-проектами, архітектури IT-інфраструктури підприємств.
Методи, методики та технології: методи, методики, підходи та технології фундаментальних та прикладних наук, моделювання.

Навички та вміння

 • Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область.
 • Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.
 • Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
 • Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
 • Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.
 • Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.
 • Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу.
 • Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
 • Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.
 • Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет).
 • Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.
 • Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).
Робочі програми ОК циклу професійної підготовки
ОК 2.1 Лінійна алгебра тa аналітична геометрія
ОК 2.2 Математичний аналіз
ОК 2.3 Диференціальні рівняння
ОК 2.4 Теорія ймовірностей та математична статистика
ОК 2.5 Комп'ютерна дискретна математика
ОК 2.6 Основи програмування
ОК 2.7 Архітектура, модулі та компоненти програмних систем
ОК 2.8 Технології документообігу
ОК 2.9 Аналіз проєктних вимог
ОК 2.10 Технології створення програмних продуктів
ОК 2.11 Алгоритми тa структури даних
ОК 2.12 Об'єктно-орієнтоване програмування
ОК 2.13 Курсова робота з дисципліни Об'єктно-орієнтоване програмування
ОК 2.14 Мовні технології
ОК 2.15 Технології кросплатформного програмування
ОК 2.16 Дизайн інтерактивних систем
ОК 2.17 Мережеві технології
ОК 2.18 Дискретні структури
ОК 2.19 Якість та тестування програмних систем
ОК 2.20 Інформаційні технології обробки даних
ОК 2.21 Проектування інформаційних систем
ОК 2.22 Організація даних в інформаційних системах
ОК 2.23 Курсова робота з дисципліни Організація даних в інформаційних системах
ОК 2.24 Моделювання інформаційних систем
ОК 2.25 Технології Data Mining
ОК 2.26 Технології інформаційної безпеки
ОК 2.27 Технології пошуку структури в даних
ОК 2.28 Нейромережеві технології
ОК 2.29 Інформаційні системи аналізу даних великого обсягу
ОК 2.30 Виробнича практика
ОК 2.31 Виробнича практика: переддипломна

Випускова кафедра математичного забезпечення ЕОМ
Завідувач - Байбуз Олег Григорович
Телефон: 766-49-52
Форма навчання: денна