Голова науково-методичної ради: Притоманова Ольга Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент.
Заступник голови науково-методичної ради: Кузенков Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Секретар науково-методичної ради: Божуха Лілія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Склад науково-методичної ради факультету

Притоманова
Ольга Михайлівна

доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики, заступник голови вченої ради ФПМ


Наукові інтереси: математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
про викладача

Кузенков
Олександр Олександрович

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: якісна теорія диференціальних рівнянь, математичне моделювання, обчислювальні методи.
про викладача

Божуха
Лілія Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ


Наукові інтереси: Якісне представлення кількісних характеристик факторів на функціях належності. Комплексні оцінки параметрів з лінгвістичним класифікатором. Побудова математичних моделей безперервних та дискретних даних однієї і багатьох змінних для створення інформаційних технологій аналізу, обробки та передачі даних. Планування експерименту. Проектування автоматизованих інформаційних систем.
про викладача

Кісельова
Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові інтереси: сучасні проблеми інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики.
про викладача

Байбуз
Олег Григорович

доктор технічних наук, професор та завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ. Відмінник освіти України


Наукові інтереси: Розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств.
про викладача

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Турчина
Валентина Андріївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: задачі дискретної оптимізації, оптимізаційні задачі на графах, задачі теорії розкладів, багатокритеріальні задачі.
про викладача

Бойко
Лідія Трохимівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові інтереси: розробка стійких чисельних методів розв’язання математичних моделей реальних процесів, пов’язаних з доменним виробництвом.
про викладача

Ясько
Микола Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці обчислювальних методів розв'язування рівнянь в частинних похідних, дослідженню математичних моделей механіки рідини.
про викладача