Степанова Наталія Іванівна

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Сфера наукових інтересів: комп'ютерна графіка, обробка зображень, математичне моделювання фізичних процесів, теорія графів, використання мікросервісів, ідентифікація включень методом обернених задач.
 • Алгоритми на графах;
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка;
 • Методи UX/UI дизайну;
 • Інформаційні та комунікаційні технології;
 • Інформатика та програмування.
 • Аналіз продуктивності мікросервісних платформ
 • Аналіз сучасних технологій отримання даних з хмарних джерел
 • Розв’язання задачі маршрутизації з використанням евристичних алгоритмів
 • Програмна реалізація методів приховування інформації у цифрових зображеннях
 

Перелік важливих публікацій:

Наукові статті
 1. Гук Н.А. Идентификация геометрических параметров и упругих свойств жестких включений в тонкой пластине / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Прикладная математика. – 2016. – Том 2. – № 7 (80). – С.4-9. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.64395.
 2. Гук Н.А. Ідентифікація жорстких включень у тонкій пластині / Н.А. Гук, Н.І. Степанова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка». – 2015. – Том 82. – С. 47-60.
 3. Гук Н.А. Идентификация точечных силовых воздействий в тонкостенных системах / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Зб. наук. пр. «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій».– Дн-ськ: Ліра.– 2015.– Вип. 24– С. 58-72.
 4. Гук Н.А. Нелинейное деформирование сжато-изогнутой пластины с разрезом / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Вісник Запорізького національного університету. Сер.: «Фізико-математичні науки». –2016. – №2. – С. 89-102.
 5. Гук Н.А. Идентификация трещин в тонких пластинах / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Зб. наук. пр. «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій». – Дн-ськ: Ліра. – 2017. – Вип. 26 – С. 51-69.
Тези конференцій
 1. Гук Н.А. Идентификация включений в деформируемой пластине / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2014): Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції, листопад 2014., м. Дніпро. – 2014. – С. 68-70.
 2. Гук Н.А. Обробка даних спостережень методом обернених задач при діагностуванні приповерхневих тріщин / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMS-2015): Матеріали ХХІ Всеукраїнської наукової конференції, 24-25 вересня 2015. – Львів. – С.134-136.
 3. Гук Н.А. Идентификация локального силового воздействия в тонкостенной системе методом обратных задач / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015): Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції, 18-20 листопада 2015., м. Дніпро. – 2015. – С. 60- 61.
 4. Гук Н.А. Моделирование поведения тонкостенной системы с повреждением как обратная задача / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Математическое моделирование и информационные технологии: Материалы 5-й международной конференции, 22-25 марта 2016, Кишинэу. – 2016. – Том 2.– С.94-96.
 5. Гук Н.А. Ідентифікація тріщин у пластинах / Н. А. Гук, Н.И. Степанова // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2016): Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції, 18-20 листопада 2016., м. Дніпро. – 2016. – С. 57-59.
 6. Гук Н.А. Ідентифікація зосереджених зовнішніх впливів методом обернених задач / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 – 29 березня 2018 року, м. Дніпро. – С. 62.
 7. Гук Н.А. Імітація розрізу у тонкостінних системах / Н.А. Гук, Н.И. Степанова // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці (ІТОНТ-2018): Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 травня 2018 р., м. Черкаси. – 2018. – С. 47-49.
 8. Гук Н.А. Вибір точок спостереження в задачах ідентифікації дефектів в тонкостінний системі / Н.А. Гук, Н.І. Степанова // Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання (ІТКМ-2019): Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-25 травня 2019, м. Івано-Франківськ. – 2019. – С. 305-308.
 9. Степанова Н. І. Вплив початкового наближення на результат ідентифікації пружних характеристик жорстких включень у тонкій пластині / Н.І. Степанова // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018): Матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції, листопада 2018., м. Дніпро. – 2018. – С. 198-200.
 10. Гук Н. А., Степанова Н. І. Двоетапний метод ідентифікації жорстких включень у тонкій пластині. – Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MSSIS-2019): Матеріали ХVIІ Міжнародної наукової конференції, листопад 2019., м. Дніпро. – 2019. – С. 78-79.