Гарт Людмила Лаврентіївна

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри ОМ та МК


Наукові дослідження: наближені методи розв’язання операторних рівнянь і екстремальних задач (в тому числі некоректних) в нормованих просторах та їх застосування до розв’язання задач математичної фізики і оптимального керування. Обчислювальні методи аналізу та оптимізації динамічних систем. Питання обумовленості, стійкості, підвищення точності та швидкості збіжності проекційних і проекційно-ітераційних методів розв’язання різних класів математичних задач.
 • Методи обчислень;
 • Функціональний аналіз;
 • Теорія керування.
 • Застосування ефективних наближених методів та алгоритмів до розв’язання початково-крайових задач для диференціальних рівнянь у частинних похідних, до розв’язання різних класів інтегральних рівнянь, задач оптимального керування та ін.
 • член вченої ради ФПМ;
 • член спеціалізованої вченої ради ДНУ Д05.081.09 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 01.05.01, 01.05.02 (фіз.-мат. науки);
 • заступник відповідального редактора фахового збірника наукових праць "Питання прикладної математики і математичного моделювання";
 • член Оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції "Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем" (MPZIS);
 • у 2000-2017 рр. на посаді завідувача лабораторії очолювала НДЛ оптимізації складних систем у складі кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики;
 • проводила наукові дослідження як відповідальний виконавець за вісьмома держбюджетними темами; отримувала нові наукові результати, брала участь у складанні звітів за науковими темами, у впровадженні результатів НДР на підприємствах і організаціях, а також у навчальний процес ДНУ;
 • секретар підкомісії 124 Системний аналіз Науково-методичної комісії 7 з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України;
 • гарант освітньо-професійної програми «Системний аналіз» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 124 Системний аналіз.
 • Подяки ректора ДНУ (2003 р., 2014 р.);
 • подяка Придніпровського наукового центру НАН України та МОН України (2018 р.);
 • Почесні Грамоти ДНУ (2004 р., 2005 р., 2013 р., 2019 р.);
 • Почесна медаль «За вірну службу ДНУ» (2018 р.).
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

Авторських свідоцтв

 

Має понад 100 опублікованих наукових праць, із них 34 статтті в провідних наукових фахових виданнях України, 8 статей індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus, Zentralblatt MATH, Web of Science, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, Open Academic Journals Index, Google Scholar та ін., більше 50 тез доповідей на міжнародних і Всеукраїнських наукових конференціях і семінарах, а також 4 навчально-методичні праці, в т.ч. навчальний посібник з грифом МОН України, які використовуються в навчальному процесі.

Наукові публікації
 1. Hart L. The Application of Projection-Iteration Methods to Solving Optimal Control Problems for Systems of Ordinary Differential Equations // Refereed article in journal “Hamburger Beiträge zur Angewandten Mathematik”, Institut fur Angewandten Mathe-matik der Universität Hamburg, Deutchland. – 2000. – Reihe A, № 152.– 17 р.
 2. Hart L. Calculating the Optimum Two-Link Robot Arm with Respect to Movement Time // Refereed article in “Journal of Mathematical Sciences”. – 2001. – Vol. 107. – № 3. – P. 4458-4463.
 3. Гарт Л.Л. Проекційно-ітераційний алгоритм розв’язання некоректних інтегра-льних рівнянь Вольтера // Міжнар. наук. журнал “Системні дослідження та інфор-маційні технології”. – 2012. – № 1. – С. 101-112.
 4. Гарт Л.Л., Polyakov N.V. Projection-iteration realization on the Newton-Kantorovich method for solving nonlinear integral equations // Refereed article in “Journal of Automation and Information Sciences”. – 2012. – Vol. 41. – Issue 1. – P. 40-49.
 5. Гарт Л.Л. Об оценке скорости сходимости проекционно-итерационного метода решения задачи минимизации с ограничениями // Междунар. научн. журнал “Дина-мические системы”. – Симферополь: КФТ, 2012. – Т. 2(30). – № 3-4. – С. 211-225.
 6. Гарт Л.Л. Проекционно-итерационная реализация метода условного градиента минимизации функционала в гильбертовом пространстве // Міжнар. наук. журнал “Системні дослідження та інформаційні технології”. – 2013. – № 3. – С. 104-117.
 7. Гарт Л.Л., Манойло М.В. О некоторых алгоритмах регуляризации для реше-ния интегральных уравнений // Міжнар. наук. журнал “Системні дослідження та інформаційні технології”. – 2015. – № 1. – С. 99-110.
 8. Гарт Л.Л. Оптимізація обчислень в регуляризаційних алгоритмах розв’язання задачі відновлення розмитих зображень // Refereed article in “First independent scientific journal”. – 2015. – № 1. – Ч. 1. – С. 165-170.
 9. Kiseleva E.M., Hart L.L., Dovgay P.A. On a problem of numerical simulating the de-rivative of discrete time series with approximate values/ E. M. Kiseleva, // Journal of Au-tomation and Information Sciences. – 2015. – Vol. 47. – Issue 12. – P. 1-17.
 10. Гарт Л.Л. Проекционно-итерационная реализация явных методов вариацион-ного типа для решения некорректных операторных уравнений // Міжнар. наук. жур-нал “Системні дослідження та інформаційні технології”. – 2017. – № 1. – С. 114-125.
Навчально-методичні праці
 1. Киселева Е.М., Гарт Л.Л., Смертiна Т.Г. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з чисельного інтегрування. – Д.: ДДУ, 1995. – 20 с.
 2. Киселева Е.М., Гарт Л.Л. Методичнi вказiвки до виконання лабораторних робiт з вiдновлення функцій. – Д.: РВВ ДДУ, 2001. – 20 с.
 3. Киселева Е.М., Гарт Л.Л., Фiрсов О.Д. Генетичнi алгоритми розв’язання оп-тимiзацiйних задач та їх застосування: Навч. посiб. – Д.: РВВ ДДУ, 2001. – 48 с.
 4. Киселева Е.М., Гарт Л.Л. Елементи теорії функцій множин: Навч. посіб. (Гриф МОНУ, лист № 1.4/18-Г-512 від 19.07.06.) – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 176 с.