Шевельова Алла Євгенівна

доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри ОМ та МК


Наукові інтереси: моделювання нелінійних зон передруйнування для міжфазних дефектів в ізотропних та п’єзоелектричних біматеріалах; методики дослідження крайових задач для рівнянь еліптичного типу в областях з кутовими точками; аналіз особливостей пружно-деформівного стану в околі сингулярних точок; теорія сингулярних інтегральних рівнянь; задачі лінійного спряження у випадку спеціальних класів умов спряження кусково-аналітичних функцій.
 • Математична логіка і теорія алгоритмів;
 • Математичні методи дослідження операцій;
 • Чисельні методи в інформатиці;
 • Методи оптимізації.
 • Системні задачі ідентифікації параметрів складних виробів;
 • Математичне моделювання початкового етапу розвитку дефектів у гетерогенних матеріалах;
 • Застосування методу сингулярних інтегральних рівнянь до розв’язання прикладних задач.
 • Заступник завідувача кафедри ОМ та МК з наукової роботи.
 • член вченої ради факультету прикладної математики;
 • гарант освітньо-професійної програми «Прикладна математика» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 113 Прикладна математика.
 • Пам’ятна медаль «Володимир Моссаковський» до 100-річчя з дня народження, посвідчення №73.
 • Грамота за друге місце у конкурсі «Кращий куратор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» у 2020 році.
12

Навчально-методичних робіт

52

Наукових статей

 

Список основних публікацій

Наукові:
 1. Sheveleva A., Loboda V., Lapusta Y. A conductive crack and a remote electrode at the interface between two piezoelectric materials // Applied Mathematical Modelling. 87 (2020) 287–299. https://doi.org/10.1016/j.apm.2020.06.003
 2. Шевельова А. Є., Лобода В. В. Математичне моделювання привершинних зон тріщин в областях поділу п’єзоактивних та п’єзопасивних матеріалів: монографія. Дніпро: Лира, 2020. 204 с.
 3. Loboda V., Sheveleva A., Chapelle F., Lapusta Y. A dielectric breakdown model for an electrode along an interface between two piezoelectric materials. – Engineering Fracture Mechanics. – 2020. – 224. – 106809. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2019.106809.
 4. Шевельова А.Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами // Фізико-хімічна механіка матеріалів, № 2, 2000, с. 33–40.
 5. Шевельова А.Є. Розріз між двома ізотропними різнорідними матеріалами в полі стискальних та зсувних напружень // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Механіка. 2013. – Том 21, №5. – Випуск 17, том 1. – С. 10–18.
 6. Loboda V., Lapusta Y., Sheveleva A. An electrically conducting interface crack with a contact zone in a piezoelectric bimaterial. // International Journal of Solids and Structures. – 2014. – Т. 51. – 63-73.
 7. Govorukha V., Kamlah M., Sheveleva A. Influence of concentrated loading on opening of an interface crack between piezoelectric materials in a compressive field. // Acta Mechanica – 2015 – V. 226. – P. 2379–2391.
 8. Govorukha, V., Sheveleva, A., Kamlah, M.A Crack along a part of an interface electrode in a piezoelectric bimaterial under anti-plane mechanical and in-plane electric loadings. – Acta Mech – 2019. – pp 1–14. https://doi.org/10.1007/s00707-019-2364-y.
 9. Kozinov S., Sheveleva A., Loboda V. Fracture behavior of periodically bonded interface of piezoelectric bi-material under compressive–shear loading. –Mathematics and Mechanics of Solids. – 2019. –https://doi.org/10.1177/1081286519838304.
 10. Onopriienko O., Loboda V., Sheveleva A., Lapusta Y. Bond zone model for a conductive crack at the interface of piezoelectric materials under anti-plane mechanical and in-plane electric loadings // ZAMM Journal of Applied Mathematics and Mechanics. – 2019. –e201800230. https://doi.org/10.1002/zamm.201800230.
Методичні:
 1. Loboda V.V., Govorukha V.B., Sheveleva A.E. Introduction to the fracture mechanics of piezoelectric materials. Tutorial (in English) [Text] – Dnipro: Lira Publishing House, 2021. – 42 p.
 2. Кісельова О.М., Шевельова А.Є. Чисельні методи оптимізації: навчальний посібник. Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 208 с. Гриф МОНУ. Лист №1.4/18–Г–2117 від 13.10.08. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є., Черницька О.В. Конспект лекцій із курсу «Математична логіка і теорія алгоритмів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова, О.В. Черницька. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. –68 с.
 3. Козакова Н.Л., Шевельова А.Є. Навчальний посібник до вивчення курсу «Теорія алгоритмів та автоматів» [Текст]/ Н.Л. Козакова, А.Є. Шевельова. – Д.: РВВ ДНУ, 2015. –68 с.
 4. Шевельова А.Є. Комп’ютерний практикум з теорії алгоритмів. – Дніпро: Ліра, 2018 – 40 с.
 5. Шевельова А.Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи оптимізації та дослідження операцій». – Дніпро: Ліра, 2018 – 32 с.