Турчина Валентина Андріївна

доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри


Наукові дослідження задачі дискретної оптимізації, що відносяться до класів P та NP. Зокрема заслуговують уваги такі питання, як:
 • виділення підкласів задач, для яких можна отримати точні алгоритми поліноміальної складності;
 • вивчення узагальнень задач, які більш адекватно описують прикладні задачі;
 • отримання оцінок для значень цільових функцій, які оптимізуються;
 • постановки багатокритеріальних задач;
 • вивчення аномальних випадків у задачах дискретної оптимізації;
 • розробка методів та алгоритмів для задач, що зводяться до розпаралелення обчислень.
 • Теорія прийняття рішень;
 • Паралельні алгоритми і системи;
 • Методи розв’язання задач дискретної оптимізації;
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі;
 • Методи і алгоритми розв’язання задач дискретної оптимізації;
 • Додаткові розділи оптимізації та дослідження операцій;
 • Розробка методів та алгоритмів розв’язання оптимізаційних задач на графах;
 • Моделі методи та алгоритми задач теорії розкладів.
 • Член вченої ради факультету прикладної математики;
 • гарант ОПП Системний аналіз першого ( бакалаврського ) рівня освіти спеціальності 124 системний аналіз
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 08 051.09 по захисту дисертацій за спеціальностями 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи» на здобуття наукових ступенів доктора /кандидата фіз.-мат.наук.
 • заслужений викладач ДНУ;
 • нагороджена медаллю «За вірну службу ДНУ».
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Список основних публікацій

Наукові
 1. Turchyna V., Karavaiev K. Analysis of algorithms for constructing dense sequencing of digraphs vertices. – Proceedings of The Third International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2020), Zaporizhzhia, Ukraine, April 27-May 1, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2608, CEUR-WS.org 2020 – P. 690-703. http://ceur-ws.org/Vol-2608/paper53.pdf (0,875 др.арк). https://www.scopus.com/sourceid/21100218356
 2. Siriak A.V., Turchyna V.A. Zero-knowledge proof of knowledge of multivariate polynomial’s zero // Питання прикладної математики і математичного моделювання. Випуск 20, -2020,-С. 153-162. (0,625 др. арк.). https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm/issue/view/14
 3. Турчина В.А., Березин В.В. Использование прогнозних значений в промежуточных точках при прогнозировании хаотических временних рядов на много шагов вперёд // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: Ліра, 2019. – С. 165-174. (0,625 др.арк). https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm/issue/view/13
 4. Турчина В.А., Гулько К.П. Застосування алгоритму Форда-Фалкерсона для виявлення надлишкової інформації // Питання прикладної математики і математичного моделювання. – Д.: Ліра, 2019. – С.175-181. (0,375 др.арк.). https://pm-mm.dp.ua/index.php/pmmm/issue/view/13
 5. Турчина В.А.,Караваєв К.Д. Дослідження оцінок довжини паралельного упорядкування вершин графу // Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. пр. – Д:ДНУ, 2018. – С.186-195. (0,5 др. арк.). https://pmmm.dp.ua/index.php/pmmm/issue/view/12
 6. Турчина В.А. Використання теорії графів при моделюванні деяких прикладних задач // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їхньої конкурентоспроможності» / ред. кол.: О. О. Дробахін (голова) та ін. – Д.: ДНУ, 2020. – С.280-282 .(0,1875 др.арк.)
 7. Бурдюк, В.Я. Алгоритмы параллельного упорядочения: [Текст] / В.Я. Бурдюк, В.А. Турчина– Днепропетровск: ДГУ, 1985. – 84 с.
Методичні
 1. Турчина В.А., Притоманова О.М. Методичні рекомендації до виконання й оформлення курсових робіт. м. Дніпро. РВВ ДНУ. 2018р. (2,3 др. арк.).
 2. Турчина В.А. Методичні вказівки до вивчення курсу «Теорія прийняття рішень» / В.А.Турчина, Н.К.Федоренко. – Д.: ДНУ, 2010. – 48с.
 3. Турчина В.А. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі: навч. посіб/ В.А. Турчина, Т.В. Наконечна. – Дніпро, 2017. — 64 с.