Турчина Валентина Андріївна

доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри


Наукові дослідження присвячені задачам дискретної оптимізації, зокрема оптимізаційним задачам на графах, задачам теорії розкладів. Серед них основна увага приділяється NP-важким задачам, тобто тим, стосовно яких вважається вірною гіпотеза, що не існує точних алгоритмів для їх розв’язання, які мають поліноміальну складність. Зокрема заслуговують уваги такі питання, як:
 • виділення підкласів задач, для яких можна отримати точні алгоритми поліноміальної складності;
 • вивчення узагальнень задач, які більш адекватно описують прикладні задачі;
 • отримання оцінок для значень цільових функцій, які оптимізуються;
 • постановки багатокритеріальних задач.
 • Теорія прийняття рішень;
 • Методи розв’язання задач дискретної оптимізації;
 • Паралельні алгоритми і системи;
 • Методика викладання у вищій школі;
 • Системний аналіз.
 • Аналіз методів направленого перебору для задач дискретної оптимізації;
 • Зведення двохкретеріальних задач паралельного упорядкування до однокритеріальних;
 • Аналіз узагальнених задач паралельного упорядкування, що допускають переривання;
 • Розробка наближених алгоритмів для узагальнених задач паралельного упорядкування.
 • Член вченої ради факультету прикладної математики;
 • вчений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальностями 01.05.01 – «Теоретичні основи інформатики та кібернетики», 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні методи»;
 • заслужений викладач ДНУ;
 • нагороджена медаллю «За вірну службу ДНУ».
1

Монографія

5

Навчальних посібників

112

Наукових статей

9

Авторських свідоцтв

 

Автор та співавтор понад 150 наукових та науково-методичних праць.