Мацуга Ольга Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри математичного забезпечення ЕОМ,


Наукові інтереси складають інформаційні технології статистичної обробки даних, інтелектуальний аналіз даних, машинне навчання, параметричне відновлення розподілів ймовірностей випадкових величин
 • Аналіз даних;
 • Емпіричні методи програмної інженерії;
 • Ймовірнісні процеси та математична статистика в автоматизованих системах;
 • Інформаційні технології розпізнавання образів;
 • Технології Data Mining;
 • Методи обробки та візуалізації багатовимірних даних;
Розробка математичного та програмного забезпечення для:
 • статистичної обробки даних (зокрема відновлення розподілів за неоднорідними та/або багатовимірними даними, кореляційного та регресійного аналізу даних);
 • кластеризації та класифікації даних, скорочення розмірності простору ознак;
 • аналізу та прогнозування часових рядів;
 • обробки та аналізу медичних даних.
Відповідальний секретар збірника наукових праць «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій»
2

Монографії

45

Статей

4

Навчальних посібника

4

Методичні вказівки

 

Більше 115 наукових та навчально-методичних робіт

Наукові роботи:
 1. Мацуга О.М. Порівняння якості та швидкості кластеризації алгоритмом Ллойда в залежності від методу ініціалізації / О.М. Мацуга, О.М. Гончарук // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2017. – Т. 21. – С. 115-122.
 2. Нашильник Б.В. Порівняння алгоритмів побудови та скорочення дерев рішень в задачі класифікації / Б.В. Нашильник, О.М. Мацуга // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання», 24-26 травня 2017 р., м. Кам’янське. – С. 104-106.
 3. Тапчевська Н.О. Проблема визначення кількості кластерів при використанні ЕМ-алгоритму / Н.О. Тапчевська, О.М. Мацуга // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичного моделювання», 24-26 травня 2017 р., м. Кам’янське. – С. 121-123.
 4. Фролков М.О. Кластеризація даних на основі модифікованого SEM алгоритму / М.О. Фролков, О.М. Мацуга // Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук. Тези доповідей конференції за підсумками науково-дослідної роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара за 2016 рік. – Д.: ДНУ, 2017. – С. 105.
 5. Мацуга О.М. Модель прогнозування моментів критичної парціальної напруги газів артеріальної крові під час гіпотермії / О.М. Мацуга, П.О. Приставка, С.О. Дудукіна, Ю.Ю. Кобеляцький // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2015. – Т.19. – С. 37-51.
 6. Дудукіна С.О. Безпосередні результати лікування хворих з приводу інтракраніальних крововиливів внаслідок розриву артеріальних аневризм та їх прогнозування / С.О. Дудукіна, О.М. Мацуга // Український нейрохірургічний журнал. – Київ. – 2015. - № 1 (69). – С. 43-50.
 7. Ризоль О.О. Побудова логістичної регресії на основі поліному другого порядку / О.О. Ризоль, О.М. Мацуга // Тези доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», 18-20 листопада 2015р., Дніпропетровськ. – С. 185.
 8. Мацуга О.М. Побудова моделі двовимірного нормального сплайн-розподілу на основі копули / О.М. Мацуга // Проблеми прикладної математики та комп’ютерних наук. Тези доповідей конференції за підсумками науково-дослідної роботи ДНУ за 2014-15 роки. – Д.: ДНУ, 2015. – С. 50-51.
 9. Мацуга О.М. Інформаційна технологія робастного відновлення розподілів / О.М. Мацуга, А.С. Черкашина // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2014. – Т. 18. – С. 52-59.
 10. Дроздова И.В. Модель распределения показателей функции внешнего дыхания и личностных особенностей у лиц с ХОЗЛ // И.В. Дроздова, О.Н. Мацуга, В.В. Храмцова // Сучасні медичні технології. – 2014. – № 1 (21). – С. 90-96.
 11. Дроздова И.В. Подходы к анализу и прогнозированию первичной инвалидности вследствие болезней органов дыхания / И.В. Дроздова, О.Н. Мацуга, М.Г. Сидорова, С.С. Панина, В.В. Храмцова // Український пульмонологічний журнал. – 2013. – № 4. – С. 11-18.
 12. Мацуга О.М. Інформаційна технологія короткострокового прогнозування первинної інвалідності в Україні / О.М. Мацуга, І.В. Дроздова // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – 2013. – Т. 17. – С. 30-41.
 13. Інвалідність: первинна, скрита, прогнозована: монографія / Упоряд. А В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, О.М. Мацуга, О.Л. Чуйко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2012. – 386 с.
 14. Мацуга О.М. Обчислювальні схемі ідентифікації сплайн-розподілів за ймовірнісним папером / О.М. Мацуга, Г.С. Шубіна // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2012. – Т.16. – С. 112-123.
 15. Мацуга О.М. Обчислювальна схема ідентифікації розподілів з класу нормального / О.М. Мацуга, Г.С. Шубіна // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2011. – Т.15. – С. 161-172.
 16. Мацуга О.М. Технологія визначення межі «норма-патологія» медичних показників / О.М. Мацуга // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2009. – Т.13. – С. 81–86.
 17. Приставка О.П. Алгоритмізація обробки неоднорідних даних на основі двовимірного сплайн-нормального розподілу / О.П. Приставка, О.М. Мацуга. // Математичне моделювання. – Дніпродзержинськ. – 2008. – № 2 (19). – С. 10–15.
 18. Приставка О.П. Модель двовимірного сплайн-нормального розподілу та її властивості / О.П. Приставка, О.М. Мацуга. // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту. – 2008. – Т.12. – С. 37–51.
Методичні розробки:
 1. Приставка, П.О. Аналіз даних: навч. посіб. / МОН України / П.О. Приставка, О.М. Мацуга. – Д.: РВВ ДНУ, 2008. – 92 с.
 2. Приставка О.П. Теорія масового обслуговування: лабораторний практикум / О.П. Приставка, О.М. Мацуга, Т.Г. Ємел’яненко. – Д.: РВВ ДНУ, 2010. – 44 с.
 3. Випадкові процеси: редагування та фільтрація: навч. посіб./ О.П. Приставка, П.О. Приставка, Т.Г. Ємел’яненко, О.М. Мацуга. – Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 72 с.
 4. Хобзей М.К. Інформаційна технологія аналізу динаміки інвалідності: навч. посіб. / М.К. Хобзей, А.В. Іпатов, І.В. Дроздова, І.Я. Ханюкова, О.М. Мацуга, М.Г. Сидорова, Т.О. Байбуз, Н.О. Махлін – Д.: Пороги, 2011. – 269 с.
 5. Мацуга О.М. Навчальний посібник до вивчення курсу «Інформаційні технології розпізнавання образів» / Ю.М. Архангельська, Н.М. Єрещенко. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2016. – 60 с.