Завідувач кафедри: Гук Наталія Анатоліївна, доктор фізико-математичних наук, професор
Секретар кафедри: Лисиця Наталія Миколаївна
Спеціальність: 113 - Прикладна математика, освітня програма Комп'ютерне моделювання та технології програмування
Телефон: 766-49-56

Кафедра здійснює підготовку: бакалаврів за спеціальністю «113 - Прикладна математика, освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування», магістрів за спеціальністю «113 - Прикладна математика, освітня програма Інформатика».

На факультеті прикладної математики з 1994 року кафедрою комп'ютерних технологій здійснюється навчання за напрямом «Інформатика»,з 2016 навчального року за спеціальністю «113 - Прикладна математика (Інформатика)», з 2017 р. кафедра здійснює навчання за спеціальністю «113 - Прикладна математика, освітня програма Комп’ютерне моделювання та технології програмування».

Кафедра здійснює підготовку магістрів та докторів філософії (PhD) за спеціальністю «113 - Прикладна математика».

Наші студенти вивчають сучасні мови програмування( С++, С#, Java, Java Script, Python, PHP та багато інших), операційні системи, теорію програмування, методи оптимізації програм, технології об’єктно- орієнтованого програмування, Web –технології.

В основу навчального процесу покладена підготовка фахівців, що професійно володіють комп'ютерною технікою та технологіями програмування, технологіями Web-розробок, обробки данних та зображень, засобами захисту інформації, здатні будувати математичні моделі фізичних та соціально-економічних процесів, застосовувати сучасні математичні методи для розв’язання прикладних проблем.

Навчальний процес забезпечує підготовку спеціалістів, що мають глибоку практичну та теоретичну підготовку у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних наук, добре володіють сучасними інформаційними технологіями й пакетами прикладних програм.

Випускник спеціальності "113 - Прикладна математика", освітня програма Комп'ютерне моделювання та технології програмування як фахівець широкого профілю може:

  • брати участь у розробці математичних моделей, математичних методів при розв’язанні задач у банківської справі, промисловості, техніці;
  • обіймати посаду керівника проекту з розробки програмного комплексу;
  • брати участь у проектуванні програмно-технічних систем, мереж;
  • брати участь у розробці систем інформаційної безпеки підприємства, державної установи, банку;
  • брати участь у проектах з розробки мобільних додатків та Web- додатків.

Кафедра комп'ютерних технологій активно розвиває міжнародні контакти в галузі освіти. Вона співпрацює з:

  • програмою TEMPUS Європейського Союзу,
  • університетом Мадриду (Іспанія),
  • університетом Валладолід (Іспанія),
  • університетом дю Мін (м. Ле-Ман, Франція).

З 2011-12 навчального року в ДНУ на факультеті прикладної математики здійснюється програма академічної мобільності студентів між ДНУ та НТУУ «КПІ». Студенти 3-х, 4-х курсів всіх спеціальностей факультету мають можливість навчатися один – два семестри за індивідуальним графіком навчання у НТУУ «КПІ» в Інституті прикладного системного аналізу і на факультеті прикладної математики.

Більшість викладачів кафедри пройшли стажування у країнах-партнерах та засвоїли сучасні західні науково-методичні підходи. Кафедру було укомплектовано комп'ютерною і телекомунікаційною технікою, спеціалізованими навчальними класами та лабораторіями.

Склад кафедри

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Білозьоров
Василь Євгенович

доктор фізико-математичних наук, професор


Наукові дослідження присвячено створенню теорії декомпозиції лінійних систем керування та розробці дискретних моделей хаотичних процесів.
про викладача

Зайцев
Вадим Григорович

кандидат фізико-математичних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено питанням реконструкції моделей ЗДР на основі часових рядів; оцінці часу затримки часового ряду різними методами; розрідженому моделюванню; розв’язанню різних задач керування, з використанням синергетичного підходу.
про викладача

Хижа
Олександр Леонідович

кандидат фізико-математичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України


Наукові дослідження присвячено теоретичним основам інформатики та програмуванням, розробці формальних методів верифікації програм.
про викладача

Скороход
Георгій Ісаакович

кандидат технічних наук, с.н.с.


Наукові інтереси: математичне моделювання динамічних систем; методи розв’язання математичних задач.
про викладача

Дзюба
Петро Анатолійович

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці алгоритмів кусково-поліноміальної апроксимації даних, моделюванню впливу агресивного середовища на несучу здатність конструкцій.
про викладача

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено моделюванню складних систем та проблемі розв’язання контактних задач механіки.
про викладача

Золотько
Костянтин Євгенович

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці експертних системи, онтологій, моделюванню систем на основі відновлювальних джерел енергії.
про викладача

Сердюк
Марина Євгеніївна

кандидат технічних наук, доцент


Наукові дослідження присвячено розробці математичних моделей цифрових зображень, методів та алгоритмів обробки цифрових зображень.
про викладача

Ясько
Микола Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник


Наукові дослідження присвячено розробці обчислювальних методів розв'язування рівнянь в частинних похідних, дослідженню математичних моделей механіки рідини.
про викладача

Верба
Ольга Віталіївна

старший викладач, завідувач начального відділу ДНУ ім. О. Гончара


Наукові дослідження присвячено питанням методики викладання інформатики та програмування, організації навчального процесу.
про викладача

Сафронова
Інга Анатоліївна

старший викладач


Наукові дослідження присвячено розв’язуванню геометрично нелінійних задач механіки оболонок з застосуванням імітаційного прогнозування, прискоренню збіжності методу прямих для розв’язування крайових задач механіки оболонок обертання
про викладача

Сірик
Світлана Федорівна

асистент, заступник декана факультету прикладної математики з організаційно-виховної роботи


Наукові дослідження присвячено розробці математичних моделей економічних процесів, технологій обробки данних.
про викладача

Красношапка
Дмитро Вікторович

старший викладач, завідувач навчальної лабораторії обчислювальної техніки


Наукові дослідження присвячено дослідженню процесів електричного зарядження штучних супутників Землі.
про викладача

Лисиця
Наталія Миколаївна

асистент


Наукові дослідження присвячено розробці низькочастотних віброізолюючих систем на основі еластомерних конструкцій.
про викладача

Степанова
Наталія Іванівна

асистент


Наукові дослідження присвячено застосуванню методу обернених задач до ідентифікації тонкостінних систем, комп’ютерної графіці, комп’ютерної лінгвістиці.
про викладача