Мета освітньої програми: формування та розвиток загальних і професійних компетентностей з інформаційних систем та технологій, що сприяють соціальній стійкості й мобільності випускника на ринку праці, отримання вищої освіти для розробки, впровадження й дослідження інформаційних систем та технологій.
Об’єкти вивчення: теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи інформаційного менеджменту, системної інтеграції та адміністрування інформаційних систем, управління ІТ-проектами, архітектури ITінфраструктури підприємств.
Методи, методики та технології: методи, методики, підходи та технології фундаментальних та прикладних наук, моделювання.

Навички та вміння

 • Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область.
 • Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.
 • Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
 • Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
 • Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу інфокомунікаційних систем.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології (виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних завдань та обов’язків.
 • Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати витрати на її розроблення та забезпечення.
 • Здатність управляти якістю продуктів і сервісів інформаційних систем та технологій протягом їх життєвого циклу.
 • Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
 • Здатність вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
 • Здатність до аналізу, синтезу і оптимізації інформаційних систем та технологій з використанням математичних моделей і методів.
 • Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі такими, що базуються на використанні Інтернет).
 • Здатність проводити обчислювальні експерименти, порівнювати результати експериментальних даних і отриманих рішень.
 • Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).

Дисципліни професійної підготовки

Комп’ютерна графіка та дизайн
system-img-6
Опис

Метою викладання курсу є засвоєння теоретичних засад, методів та алгоритмів обчислювальної геометрії та створення на їх основі програмних засобів комп’ютерної графіки. В результаті вивчення курсу фахівець повинен знати теоретичні методи та обчислювальні технології відображення графічних об’єктів, методи обчислювальної геометрії, такі як задача локалізації точки, алгоритм тріангуляції,; алгоритми видалення невидимих ліній та поверхонь; принципи побудови кривихта поверхонь за аналітичними залежностями результатів вимірювань. Фахівець повинен вміти: реалізовувати геометричні перетворення у тривимірному просторі; використовувати графічні примітиви для створення статичних та динамічних відображень; створювати програмні системи відображення, апроксимації, інтерполяції графічних даних.

Професія

Веб-дизайнер, дизайнер інтерфейсів, технічний дизайнер, ілюстратор.

Організація комп’ютерних мереж
system-img-7
Опис

Метою викладання курсу є формування теоретичних уявлень про основні принципи та особливості побудови та функціонування локальних та глобальних комп’ютерних мереж; методи їх застосування в різних сферах, зокрема вивчити типові топології та логічну організацію мереж, застосування локальних обчислювальних мереж при обробці і передачі інформації в системах керування. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати правила ефективної побудови локальних та глобальних комп’ютерних мереж, вміти виконувати проектування систем компютерної мережі для інформаційного середовища, застосовувати мережі у задачах з використанням баз даних.

Професія

Фахівець з системного адміністрування.

Об’єктно-орієнтоване програмування
system-img-9
Опис

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних засобів об’єктно-орієнтованих мов і технологій програмування. Завдання дисципліни: сформувати у студентів основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; розробити та використовувати на практиці об’єктно-орієнтовані програмні продукти; закласти основи технологій об’єктно-орієнтованого програмування. У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен знати: основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; засоби мови, синтаксис, семантичні і функціональні властивості С++ для розроблення об’єктно-орієнтованих програм.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення, фахівець з проектування програмних систем.

Алгоритми та структури даних
ip1
Опис

Мета курсу – сформувати теоретичне уявлення про поняття абстрактного типу даних (АТД), ознайомитись з основними видами структур даних та засвоїти методи та засоби їхньої специфікації та реалізації у сучасних мовах програмування високого рівня. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати поняття структур даних та їз класифікацію; поняття типу даних у сучасних мовах програмування; поняття абстрактиних структур даних та методи їхньої специфікації та реалізації; методи аналізу програм з абстрактними структурами даних. В результаті студент повинен вміти виконувати декомпозицію складних програм на баз абстракцій; специфікувати абстракції за допомогою формалізованої мови специфікації; виконувати реалізацію абстракції її автономне налагодження та верифікацію; проводити аналіз існуючих програм на базі абстракцій; практично застосовувати вивчені методи для реалізації прикладних задач.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення

Системне програмування та операційні системи
system-img-10
Опис

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурою ЕОМ; засвоєння приципів програмування за допомогою машинно орієнтованої мови Асемблер; засвоєння принципів програмування процесора; вивчення використання апаратних ресурсів компютера. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати структуру програми та команд Асемблера; транслятори MASM і TASM; принципи оброброблення переривань, фізичного введення та виведення інформації. Підготовлений фахівець повинен вміти складати лінійні та розгалуждені програми мовою Асемблер; працювати зі скалярними даними: цілими, дійсними, символьними; реалізовувати багатомодульні програми; складаи алгоритми пошуку та сортування масивів; складати та застосовувати програми обробки переривань в прикладних програмах; використовувати макрозасоби при складанні програм.

Професія

Програміст.

Нейромережеві технології
Опис

Метою дисципліни є формування знань в області застосування нейромережевих технологій; набуття вмінь і навичок проектування і експлуатації програмного забезпечення, побудованого на основі нейромережевих технологій. Розглядаються архітектури нейронних мереж і особливості їхнього застосування в задачах аналізу та управління.

Професія

Програміст.

Системи комп’ютерного зору
Опис
Мета дисципліни - ознайомлення з основами теорії та практики розпізнавання образів і зображень; формування систем знань про принципи роботи систем розпізнавання; формування навичок розробки систем розпізнавання. В результаті прохождення курсу фахівець повинен знати теоретичні основи розпізнавання образів і зображень, моделі і методи розв'язання відповідних задач; вміти проектувати програмне забезпечення для вирішення завдань розпізнавання образів і ізрображеній. Професія

Програміст.

Якість та тестування програмних систем
ip12
Опис

Завданням дисципліни є вивчення методів ручного та автоматизованого тестування програмного забезпечення. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття тестування: термінологію, фази та технології тестування, проблеми тестування; критерії вибору тестів; методи побудови тестів; автоматизацію тестового циклу; стандарти якості тестового забезпечення; термінологію та основи верифікації та атестації ПЗ. Вміти: складати специфікацію вимог до програмного забезпечення; виконувати тест-дизайн програмного продукту, який розробляється; складати тест-кейси; виконувати автоматизоване тестування програмного продукту за допомогою Selenium Web Driver, Test Complete, Watir..

Професія

Фахівець з тестування програмного забезпечення.

Технології документообігу
doc
Опис

Дисципліна містить теоретичні і практичні відомості, що формують определенниезнанія і уменіяв області застосування засобів ав-томатізаціі бізнес-процесів, обробки, зберігання, пошуку і пе-редачіінформаціі, а також організації документообігу.

Професія

Розробник баз даних.

Технології Data Mining
datamining
Опис

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями і методами інтелектуального аналізу даних; отриманні практичних навичок щодо застосування інтелектуального аналізу даних для вирішення реальних завдань; отриманні навичок роботи з сучасними інструментами для виконання інтелектуального аналізу.

Професія

Програміст.