Байбуз Олег Григорович

завідувач кафедри математичного забезпечення ЕОМ, доктор технічних наук, профессор


Наукові дослідження: розробка методів та інформаційних технологій статистичного аналізу процесів за результатами моніторингу. Теорія параметричних та непараметричних сплайн-розподілів. Дослідження кусково-марківських процесів. Розробка ГІС-технологій моніторингу водних об’єктів в зоні дії підприємств.
 • Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка;
 • Комп’ютерна графіка
 • Теорія масового обслуговування;
 • Комп’ютерні технології (для аспірантів);
 • Імітаційне моделювання;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Методика викладання фахових дисциплін у вищий школі.
 • Математичні моделі побудови поверхонь за емпіричними даними;
 • Візуалізація каркасних моделей об’єктів на основі динамічних геометричних перетворень;
 • Моделі сплайн-розподілів при обробці даних;
 • Розробка обчислювальної технології прогнозування з використанням нечіткої логіки;
 • Математичні моделі для реалізації 3D графіки відображення приміщень;
 • Розробка програмного забезпечення обробки даних про екологічний стан повітря;
 • Реалізація імітаційних моделей функціонування авіаційної техніки;
 • Реалізація математичних моделей обробки данних про забруднення атмосфери.
 • член науково-методичної комісій №8 сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • член Вченої ради Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара;
 • член двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології;
 • відповідальний редактор збірника наукових праць: «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій;
Відмінник освіти України.
 • ДНУ ім.О.Гончара, ЦПО ДНУ, 04.10.2010 – 06.12.2010 р., Свідоцтво 12 СПК 749512
 • Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти ДНУ, 14.02.2017-14.03.2017. Довідка ДНУ № 89-400-140 від 23.03.2017
6

Монографій

5

Навчальних посібників

60

Статей

1

Методична вказівка

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
 1. Байбуз О. Г. Сплайны в надежности : Моногр. / О. Г. Байбуз, А. Ф. Приставка; Днепропетр. нац. ун-т. - Д., 2003. - 218 c.
 2. Байбуз О. Г. Інформаційні технології в управлінні навчальним процесом : монографія / О. Г. Байбуз, К. Т. Кузьма; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Миколаїв. політехн. ін-т. - Миколаїв : Вид-во НУК, 2011. - 104 c.
 3. Байбуз О.Г., Земляна С.В. Послідовний аналіз. – Монографія. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2013. – 184 с.
Статті
 1. Байбуз О. Г. Кластеризация неэквидистантных временных рядов гидрохимического мониторинга / О. Г. Байбуз, М. Г. Сидорова // Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева: научный журнал. – 2013. – № 4. – с. 84–90.
 2. Lutsenko O.P. THE PROBABILISTIC MODEL OF FINANCIAL MARKET TREND STABILITY ESTIMATION. / O.P. Lutsenko, O.G. Baybuz // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – T. 6, N 4(66). – 12 c.
Методичні розробки:
 1. Приставка О.П., Байбуз О.Г., Земляная С.В. Метод и вычислительная технология планирования испытаний на надежность на основе сплайн-распределения Вейбулла //Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. наук. пр./ наук.ред. О.П.Приставка. –Д.: Вид-во Дніпропетр.нац.ун-ту, 2010. – Т. 14. – С. 171 – 180.