Сафронова Інга Анатоліївна

старший викладач кафедри комп’ютерних технологій, кандидат фізико-математичних наук


Сфера наукових інтересів: розв’язування геометрично нелінійних задач механіки оболонок з застосуванням імітаційного прогнозування, прискорення збіжності методу прямих для розв’язування крайових задач механіки оболонок обертання, алгоритм розв’язування задачі оптимізації форми гнучких гофрованих мембран, прискорення збіжності ітераційного алгоритму розв’язування задач розрахунку оболонок при великих переміщеннях
 • Основи інформатики
 • Медична інформатика
 • Інформатика
 • Informatics
 • Big Data Application and Analytics застосування (лабораторні роботи)
 • Програмування та підтримка веб-застосувань (лабораторні роботи)
 • Організація та обробка електронної інформації (лабораторні рооти)
 • Відповідальний секретар збірника наукових праць «Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій»
1

Монографія

3

Навчальні посібники

11

Наукових статей

2

Авторських свідоцтв

 

Перелік важливих публікацій:

Монографія
Дзюба А. П. Моделі та алгоритми оптимізації елементів неоднорідних оболонкових конструкцій / Дзюба А. П., Сіренко В. М., Дзюба А. А., Сафронова І. А. // Актуальні проблеми механіки: Монографія під редакцією М. В. Полякова. – Дніпро, 2018. – 225-243 с.
Методичні роботи
 1. Сафронова І.А. Методичні вказівки до виконання розрахункових робіт з дисципліни «Бази даних та Інтернет-техно¬логії» для студентів спеціальності «Комп’ютерна механіка» / Методичні вказівки. –Дніпропет¬ровськ: ММФ ДНУ, 2012. - 24 с.
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології програмування» для студентів-механіків / Методичні вказівки. –Дніпропет¬ровськ: ММФ ДНУ, 2012. - 44 с.
 3. Експериментальний практикум з опору матеріалів / Методичні вказівки з курсу «Експериментальний практикум з опору матеріалів». Дніпро.: ДНУ, 2017. 33 с.
Авторські свідоцтва
 1. Термомеханічний агрегат видалення осадових структур із внутрішніх поверхонь трубопроводів / Ігнашкін І. С., Дзюба А.П. Лисицина О. А., Сафронова І.А.// Патент на корисну модель №85482 Україна, МПК В08В 7/02 № u 2013 04942, заявл. 17.04.2013 р.; опубл. 25.11.2013, Бюл.№22.
 2. Вітрохвилевий енергетичний пристрій / Ігнашкін І. С., Дзюба А.П. Рибка В.М., Сафронова І.А.// Патент на корисну модель №130536 Україна, 2018
Статті
 1. Safronova I. A. Algorithm for computational costs reducing in problems of calculation of asymmetrically loaded shells of rotation / Dzyuba A. P., Safronova I. A., Levitina L. D // Опір матеріалів і теорія споруд / Strength of Materials and Theory of Structures, 2020. – № 105. – С. 107-122
 2. Dzyuba A.A. Mathematical Simulations of Deformation for the Rotation Shells with Variable Wall Thickness / Dzyuba A.A., Dzyuba A.P., Levitina L.D., Safronova I.A. // Journal of Optimization, Differential Equations, and Their Applications, 2021. – V. 29 №1. –P. 79-95. DOI: http://dx.doi.org/10.15421/142105 (Scopus)
 3. Числові та експериментальні дослідження великих переміщень в оболонкових елементах конструкцій / Дзюба А.П., Сафронова І.А. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка неоднорідних структур», Дн-ськ, 2016. –Вип. 1(20). –С.11–20
 4. Research adequacy of the mathematical models of deformation shell elements with large displacements / Dzyuba A. P., Safronova I.A. // "International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE": № 11(15) (зареєестрований у Польші), November 2016, Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Science and Education - Our Future (November 29 – 30, 2016, Ajman, UAE)" – Р. 39-44
 5. Розробка методики розрахунку напружено-деформованого стану циліндричної оболонки зі змінної у двох напрямах товщиною стінки / Дзюба А.П., Левитіна Л.Д., Сафронова І.А. // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць - Дніпро: ДНУ. –Вип. 30. - 2019. -С. 21-34.
 6. Числові та експериментальні дослідження поведінки осесиметричних кільцевих пластин при великих переміщеннях / Сафронова І.А., Пацюк А.Г.// Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: Зб. наук. праць - Дн-ськ: ДНУ. –Вип. 25. - 2016. -С. 158-170
 7. Алгоритми прискорення збіжності ітераційних про¬цесів розрахунку оболонок обертання складної форми меридіану при великих переміщеннях / Дзюба А.П., Сафронова І.А. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Механіка», Дн-ськ, 2015. –Вип. 19. –Т 2.–С.38-55.
 8. Прискорення збіжності ітераційного алгоритму розв’язування задач розрахунку оболонок при великих переміщеннях / Булакаєв П. І., Левитіна Л.Д., Сафронова І.А. // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: Зб. наук. праць - Дн-ськ: ДНУ. –Вип. 13. - 2012. -С. 69-76
 9. Дискретно – континуаль¬ний алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану оболонок обер¬тання змінної у двох напрямках жорсткості / Булакаєв П.І., Дзюба А.П., Сафронова І.А. // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ: Ліра, 2011. – Вип. 16. –С. 69-78
 10. Розробка математичної мо¬делі та методики розрахунку і оптимізації параметрів динамометричної шайби / Дзюба А.П., Сафронова І.А.// Геотехническая механіка -Дн-ск. -2005. -Вып. 56. -С. 219- 226
 11. Розрахунок та оптиміза¬ція форми меридіану обо¬лонок обертання як чут¬ливих елементів мано¬метричних пристроїв / Дзюба А.П., Левитіна Л.Д., Сафронова І.А. // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твер¬дого тіла: Зб. наук. праць - Дн-ськ: ДНУ. -Вип. 5. - 2003. -С. 40-46.