Програма підготовки фахівців з системного аналізу орієнтована на формування фундаментальної та професійної освіти високого рівня. Студенти набувають якісну загально-математичну та загально-програмістську підготовку, поглиблених знань з теорії складних систем (теорія катастроф, теорія статистичної складності, теорія самоорганізації), методології системного аналізу (теорія прийняття рішень, системи штучного інтелекту), методів експертного оцінювання, передбачення і прогнозування в стратегічному плануванні та системного аналізу в інженерії програмного забезпечення (проектування програмних систем, менеджмент в індустрії програмного забезпечення, розробка програмних рішень в управлінні бізнесом, аналіз вимог, тестування програмного забезпечення).

Навички та вміння

  • Опановують сучасне програмне забезпечення під різні операційні системи, різні мови програмування, мережеві та інформаційні технології
  • Отримують глибоку прикладну математичну підготовку
  • Опановують математичні ідеології системного підходу
  • Вивчають засоби і методи аналізу та управління складними системами
  • Опановують методи розробки та аналізу математичних моделей реальних процесів в економіці, виробництві та соціальній сфері
  • Навчаються розробці системного проектування експертних систем та пошукових систем
  • Вивчають методи аналізу та розробки алгоритмів
  • Вивчають інтелектуальні системи аналізу даних і баз даних

Дисципліни професійної підготовки

Нейроні мережі
system-img-1
Опис

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з теорією адаптивних систем, систем, що навчаються, тощо на прикладі теорії штучних нейронних мереж. Основним завданням вивчення дисципліни є набуття студентами теоретичних знань у теорії штучних нейронних мереж, практичних навичок створення та аналізу поведінки нейронних мереж та їх застосування до розв’язання конкретних прикладних задач.

Професія

Системний аналітик, аналітик комп’ютерних систем

Системи штучного інтелекту
system-img-2
Опис

Мета дисципліни – навчити студентів моделювати та проектувати структури даних та знань, прикладні та інформаційні процеси, застосовувати методи системного аналізу в прикладній області. Основним завданням курсу є вивчення логіко-лінгвістичних моделей у системах прийняття рішень, вивчення механізмів виводу, застосування логіко-лінгвістичних моделей та методів прийняття рішень в експертних навчаючих системах і задачах ситуаційного управління.

Професія

Аналітик комп’ютерних систем, аналітик консолідованої інформації.

Теорія керування
system-img-3
Опис

Мета викладання дисципліни – познайомити майбутнього фахівця з системного аналізу з математичними моделями і методами теорії оптимального керування, що можуть використовуватися в різних прикладних задачах. Дисципліна надає майбутньому фахівцю знання та навички, що дозволятимуть йому вирішувати різні оптимізаційні задачі керування як аналітично, так і за допомогою обчислювальної техніки.

Професія

Математик-аналітик з дослідження операцій, системний аналітик, менеджер проектів

Управління проектами
system-img-4
Опис

Метою викладання дисципліни є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з управління проектами в області комп’ютерних систем, застосування комп’ютерних й інформаційних технологій управління проектами. Завдання дисципліни: ознайомити студентів з найбільш часто використовуваними комбінаторними алгоритмами, основними ідеями, методами й алгоритмічними стратегіями й підготувати студентів до розв’язання реальних задач.

Професія

Аналітик комп’ютерних систем, менеджер ІТ – проектів. менеджер інтернет-проектів

Теорія прийняття рішень
system-img-5
Опис

Мета викладання дисципліни - сформувати у майбутнього фахівця теоретичні основи теорії прийняття рішень, навчити визначати ті сфери реальних задач, моделями яких є задачі прийняття рішень, та застосовувати ці знання при розробці інтелектуальних систем. Завдання дисципліни – навчити студентів визначати класи задач прийняття рішень, будувати та досліджувати моделі для реальних задач, здійснювати вибір оптимальних методів розв’язання задач.

Професія

Системний аналітик, бізнес-аналітик, помічник системного аналітика.

Системний аналіз
system-img-6
Опис

Метою викладання дисципліни є теоретичне та практичне опанування основних положень теорії складних систем. Основні завдання дисципліни – набуття практичних навичок створення та аналізу поведінки складних систем, а також розвиток системно- аналітичного мислення, набуття знань основних можливих типів поведінки розподілених нелінійних систем, хаотичних систем та методів аналізу їх поведінки.

Професія

Системний аналітик, бізнес-аналітик, аналітик аналітик консолідованої інформації

Системний аналіз в управлінні
system-img-7
Опис

Метою викладання дисципліни є опанування студентами методології стратегічного прогнозування – форсайту та набуття практичних навичок використання методологій форсайту другого та третього покоління. Основне завдання дисципліни – навчити студентів здійснювати та організовувати форсайт-прогноз, а також застосовувати методи системного аналізу в прикладній області на концептуальному, математичному й алгоритмічному рівнях.

Професія

Системний аналітик, бізнес-аналітик, аналітик менеджер інтернет-проектів

Інтелектуальний аналіз даних
system-img-8
Опис

Метою викладання дисципліни є виховання у студентів навиків інтелектуального аналізу даних та знань, оволодіння основними принципами роботи з базами даних. Основним завданням дисципліни є фахове вивчення основних прийомів розробки, побудови та обслуговування баз даних та СУБД, оволодіння основними прийомами інтелектуального аналізу даних від постановки задачі до аналізу результату.

Професія

Системний аналітик, аналітик консолідованої інформації, адміністратор баз даних.

Автоматизація бізнес-процесів
system-img-9
Опис

Мета дисципліни – надати теоретичні знання і практичні навички в моделюванні й аналізі бізнес-процесів, що необхідні для успішної реалізації різноманітних проектів по вдосконаленню виробничих й управлінських процесів промислових компаній. Основні завдання дисципліни – набуття практичних вмінь і навичок в моделюванні, аналізі і оптимізації бізнес-процесів за допомогою сучасних інструментальних засобів.

Професія

Спеціаліст по розвитку бізнес-процесів, бізнес-аналітик, менеджер ІТ – проектів, менеджер по digital-проектам

Статистичні методи та прогнозування економічних процесів
system-img-10
Опис

Мета дисципліни – формування знань щодо теоретико-методичних підходів до виявлення змін соціально-економічних процесів, оцінки ймовірних наслідків прийнятих рішень. Завдання дисципліни - вивчення окремих питань теоретичних і методичних основ прогнозування економічного й соціального розвитку об’єкту, виявлення перспектив найближчого або віддаленого майбутнього, розробки оптимальних планів на основі здійснених прогнозів.

Професія

Математик-аналітик з дослідження операцій, системний аналітик, бізнес-аналітик.