Програма орієнтована на підготовку фахівців з розробки прикладного програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж, корпоративних систем, систем підтримки прийняття рішень, автоматизованих систем управління, програмних продуктів для бізнесу, web-порталів, мультимедійного програмного забезпечення, програмних засобів захисту інформації у комп'ютерних системах та мережах.

Навички та вміння

  • Аналізувати вихідні данні для проектування програмного забезпечення
  • Проводити техніко - економічне обґрунтування проектних рішень при концептуальному програмуванні
  • Розробляти алгоритми розв'язання задач відповідно до існуючого технічного завдання
  • Розробляти програмне забезпечення з використанням алгоритмічних мов
  • Використовувати сервіси Інтернет і Веб - технологій при реалізації розподілених інформаційних систем
  • Налагоджувати та обслуговувати програмно - апаратні засоби

Дисципліни професійної підготовки

Алгоритми та структури даних
ip1
Опис

Мета курсу – сформувати теоретичне уявлення про поняття абстрактного типу даних (АТД), ознайомитись з основними видами структур даних та засвоїти методи та засоби їхньої специфікації та реалізації у сучасних мовах програмування високого рівня. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати поняття структур даних та їз класифікацію; поняття типу даних у сучасних мовах програмування; поняття абстрактиних структур даних та методи їхньої специфікації та реалізації; методи аналізу програм з абстрактними структурами даних. В результаті студент повинен вміти виконувати декомпозицію складних програм на баз абстракцій; специфікувати абстракції за допомогою формалізованої мови специфікації; виконувати реалізацію абстракції її автономне налагодження та верифікацію; проводити аналіз існуючих програм на базі абстракцій; практично застосовувати вивчені методи для реалізації прикладних задач.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення

Емпіричні методи програмної інженерії
ip2
Опис

Мета дисципліни – засвоєння принципів та застосування емпіричних методів програмної інженерії, зокрема методів кореляційного та регресійного аналізу даних. Завдання дисципліни – вивчення методів та обчислювальних схем кореляційного та регресійного аналізу даних та надбання практичних навичок розробки інформаційних технологій статистичної обробки даних на основі цих методів. В результаті вивчення курсу студент повинен вміти забезпечувати розробку та створення прикладного програмного забезпечення процесу автоматизованої обробки результатів реалізації двовимірних та багатовимірних випадкових величин; надавати інтерпретацію отриманих результатів обробки та після відповідного аналізу робити висновки по суті предметної області.

Професія

Програміст, фахівець по розробці програмно-інформаційних систем.

Аналіз алгоритмів. Методи трансляції
system-img-3
Опис

Мета курсу – навчити студентів методам, навичкам та обчислювальним схемам розробки мовних трансляторів, які підлягають формалізації для наступної реалізації на ЕОМ. В процесі вивчення дисцпліни необхідно теоретично вивчити та відпрацювати на лабораторному практикумі методи та обчислювальні схеми рішення наступних задач розробки трансляторів: лексичний аналіз на підставі скінчених автоматів та діаграм переходів; синтаксичний аналіз за допомогою формальних граматик з використанням як низхідних, так і висхідних методів аналізу; синтаксичний аналіз на підставі узагальнених граматик LL(k), LR(k); семантичний аналіз за допомогою семантичних дій; генерація та оптимізація коду на проміжній мові; генерація та оптимізація машинного коду. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти забезпечувати розробку та створення системного програмного забезпечення – трансляторів із алгоритмічних мов; після відповідного аналізу підвищувати ефективність створених трансляторів.

Професія

Програміст.

Бази даних
system-img-4
Опис

Метою курсу є ознайомлення з видами моделей даних, особливостями реляційних моделей, основними положеннями реляційної алгебри та нормалізації відношень, методами проектування баз даних та знань, сучасними системами управління базами даних, особливостями реалізації вимог до сучасних баз даних для користувачів системи. В результаті вивчення курсу студент повинен знати структуру банків даних і знань, основні моделі даних, операції реляційної алгебри, методи проектування баз даних та знань, характеристики систем баз даних та знань, мову програмування СУБД MS SQL Server. Вміти виконувати проектування систем баз даних для заданої предметної області, реалізовувати розроблений проект засобами сучасних СУБД, виконувати розробку баз даних для використання в інтернеті.

Професія

Адміністратор баз даних, фахівець з системного адміністрування.

Безпека програм та даних
system-img-5
Опис

Метою дисципліни є вивчення методологічних основ, систем стандартів, математичних моделей та методів, а також засобів інформаційної безпеки. Завданнями вивчення дисципліни є: вивчення вивчення найбільш важливих сервісів та механізмів захисту інформації; вивчення основ криптографічних алгоритмів та протоколів; вивчення стеганографіних методів захисту інформації; ознайомлення з проблемами інформаційної безпеки в глобальній мережі, вивчення найбільш вживаних протоколів та продуктів мережевої безпеки; вивчення методів та засобів захисту віртуальних приватних мереж.

Професія

Спеціаліст з захисту інформації.

Комп’ютерна графіка
system-img-6
Опис

Метою викладання курсу є засвоєння теоретичних засад, методів та алгоритмів обчислювальної геометрії та створення на їх основі програмних засобів комп’ютерної графіки. В результаті вивчення курсу фахівець повинен знати теоретичні методи та обчислювальні технології відображення графічних об’єктів, методи обчислювальної геометрії, такі як задача локалізації точки, алгоритм тріангуляції,; алгоритми видалення невидимих ліній та поверхонь; принципи побудови кривихта поверхонь за аналітичними залежностями результатів вимірювань. Фахівець повинен вміти: реалізовувати геометричні перетворення у тривимірному просторі; використовувати графічні примітиви для створення статичних та динамічних відображень; створювати програмні системи відображення, апроксимації, інтерполяції графічних даних.

Професія

Веб-дизайнер, дизайнер інтерфейсів, технічний дизайнер, ілюстратор.

Комп’ютерні мережі
system-img-7
Опис

Метою викладання курсу є формування теоретичних уявлень про основні принципи та особливості побудови та функціонування локальних та глобальних комп’ютерних мереж; методи їх застосування в різних сферах, зокрема вивчити типові топології та логічну організацію мереж, застосування локальних обчислювальних мереж при обробці і передачі інформації в системах керування. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати правила ефективної побудови локальних та глобальних комп’ютерних мереж, вміти виконувати проектування систем компютерної мережі для інформаційного середовища, застосовувати мережі у задачах з використанням баз даних.

Професія

Фахівець з системного адміністрування.

Логічне та функціональне програмування
system-img-8
Опис

Мета дисципліни – засвоєння теоретичних знань про парадигми логічного та функціонального програмування, ознайомлення з сучасними системами програмування, що використовуються в цих парадигмах, навчити студентів методам логічного та функціонального програмування на прикладі мов Prolog і Lisp. завдання дисципліни – надати студентам досвід розробки та прищепити навички реалізації алгоритмів обробки динамічних структур даних і алгоритмів обробки символьної інформації, дати уявлення про використання різних мов логічного та функціонального програмування.

Професія

Програміст, Інженер-конструктор програмного забезпечення

Об’єктно-орієнтоване програмування
system-img-9
Опис

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних засобів об’єктно-орієнтованих мов і технологій програмування. Завдання дисципліни: сформувати у студентів основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; розробити та використовувати на практиці об’єктно-орієнтовані програмні продукти; закласти основи технологій об’єктно-орієнтованого програмування. У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен знати: основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; засоби мови, синтаксис, семантичні і функціональні властивості С++ для розроблення об’єктно-орієнтованих програм.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення, фахівець з проектування програмних систем.

Операційні системи
system-img-10
Опис

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурою ЕОМ; засвоєння приципів програмування за допомогою машинно орієнтованої мови Асемблер; засвоєння принципів програмування процесора; вивчення використання апаратних ресурсів компютера. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати структуру програми та команд Асемблера; транслятори MASM і TASM; принципи оброброблення переривань, фізичного введення та виведення інформації. Підготовлений фахівець повинен вміти складати лінійні та розгалуждені програми мовою Асемблер; працювати зі скалярними даними: цілими, дійсними, символьними; реалізовувати багатомодульні програми; складаи алгоритми пошуку та сортування масивів; складати та застосовувати програми обробки переривань в прикладних програмах; використовувати макрозасоби при складанні програм.

Професія

Програміст.

Розпізнавання мови
ip11
Опис

Завдання дисципліни – навчити студентів навикам програмування складних систем розпізнавання на мовах вищого рівня за вибором студента. В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати програмування складних систем розпізнавання на мовах вищого рівня; поняття об алгоритмах, взаємодію рівнів знань, моделі знань, типи знань; математичне моделювання сигналів, процесів, явищ; принципи узагальнення інформації про сигнали, процеси, явища; послідовність етапів побудови алгоритмів; методи та алгоритми обробки образів; основні принципи вибору стратегії обробки образів; методи та алгоритми обробки мовних сигналів; технології побудови пристроїв розпізнавання мови. Підготовлений фахівець повинен вміти складати математичні моделі; застосувати математичні алгоритми та моделі до розробки складних систем; застосовувати комп'ютерні технології в системах розпізнавання.

Професія

Програміст, фахівець по розробці програмно-інформаційних систем.

Тестування програмного забезпечення
ip12
Опис

Завданням дисципліни є вивчення методів ручного та автоматизованого тестування програмного забезпечення. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття тестування: термінологію, фази та технології тестування, проблеми тестування; критерії вибору тестів; методи побудови тестів; автоматизацію тестового циклу; стандарти якості тестового забезпечення; термінологію та основи верифікації та атестації ПЗ. Вміти: складати специфікацію вимог до програмного забезпечення; виконувати тест-дизайн програмного продукту, який розробляється; складати тест-кейси; виконувати автоматизоване тестування програмного продукту за допомогою Selenium Web Driver, Test Complete, Watir..

Професія

Фахівець з тестування програмного забезпечення.