Програма орієнтована на вивчення інформаційних систем, технологій, процесів, інструментальних засобів та ресурси розробки. Ціллю навчання є підготовка фахівців, здатних ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою програмного забезпечення, проектуванням систем з використанням мультимедійних та інтелектуальних інформаційних технологій. Підготовлений спеціаліст здатний розв’язувати складні спеціалізовані завдання або практичні проблеми інформаційних систем, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням теорій та методів інформаційних технологій. Із студентів готують не просто користувачів комп'ютерної техніки, а сформованих фахівців, які мають здатність працювати у колективі з розробки програмного проекту на будь-яких посадах.

Теоретичний зміст предметної області

  • базові математичні, інформаційні, економічні положення щодо створення і супроводження програмного забезпечення;
  • моделювання;
  • конструювання;
  • розв’язання задач проектування, розгортання, інтегрування та тестування, впровадження і експлуатації інформаційних систем та технологій.

Дисципліни професійної підготовки

Комп’ютерна графіка та дизайн
system-img-6
Опис

Метою викладання курсу є засвоєння теоретичних засад, методів та алгоритмів обчислювальної геометрії та створення на їх основі програмних засобів комп’ютерної графіки. В результаті вивчення курсу фахівець повинен знати теоретичні методи та обчислювальні технології відображення графічних об’єктів, методи обчислювальної геометрії, такі як задача локалізації точки, алгоритм тріангуляції,; алгоритми видалення невидимих ліній та поверхонь; принципи побудови кривихта поверхонь за аналітичними залежностями результатів вимірювань. Фахівець повинен вміти: реалізовувати геометричні перетворення у тривимірному просторі; використовувати графічні примітиви для створення статичних та динамічних відображень; створювати програмні системи відображення, апроксимації, інтерполяції графічних даних.

Професія

Веб-дизайнер, дизайнер інтерфейсів, технічний дизайнер, ілюстратор.

Організація комп’ютерних мереж
system-img-7
Опис

Метою викладання курсу є формування теоретичних уявлень про основні принципи та особливості побудови та функціонування локальних та глобальних комп’ютерних мереж; методи їх застосування в різних сферах, зокрема вивчити типові топології та логічну організацію мереж, застосування локальних обчислювальних мереж при обробці і передачі інформації в системах керування. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати правила ефективної побудови локальних та глобальних комп’ютерних мереж, вміти виконувати проектування систем компютерної мережі для інформаційного середовища, застосовувати мережі у задачах з використанням баз даних.

Професія

Фахівець з системного адміністрування.

Об’єктно-орієнтоване програмування
system-img-9
Опис

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних засобів об’єктно-орієнтованих мов і технологій програмування. Завдання дисципліни: сформувати у студентів основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; розробити та використовувати на практиці об’єктно-орієнтовані програмні продукти; закласти основи технологій об’єктно-орієнтованого програмування. У результаті вивчення навчальної дисципліни фахівець повинен знати: основи об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування; засоби мови, синтаксис, семантичні і функціональні властивості С++ для розроблення об’єктно-орієнтованих програм.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення, фахівець з проектування програмних систем.

Алгоритми та структури даних
ip1
Опис

Мета курсу – сформувати теоретичне уявлення про поняття абстрактного типу даних (АТД), ознайомитись з основними видами структур даних та засвоїти методи та засоби їхньої специфікації та реалізації у сучасних мовах програмування високого рівня. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати поняття структур даних та їз класифікацію; поняття типу даних у сучасних мовах програмування; поняття абстрактиних структур даних та методи їхньої специфікації та реалізації; методи аналізу програм з абстрактними структурами даних. В результаті студент повинен вміти виконувати декомпозицію складних програм на баз абстракцій; специфікувати абстракції за допомогою формалізованої мови специфікації; виконувати реалізацію абстракції її автономне налагодження та верифікацію; проводити аналіз існуючих програм на базі абстракцій; практично застосовувати вивчені методи для реалізації прикладних задач.

Професія

Програміст, інженер-конструктор програмного забезпечення

Системне програмування та операційні системи
system-img-10
Опис

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з архітектурою ЕОМ; засвоєння приципів програмування за допомогою машинно орієнтованої мови Асемблер; засвоєння принципів програмування процесора; вивчення використання апаратних ресурсів компютера. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати структуру програми та команд Асемблера; транслятори MASM і TASM; принципи оброброблення переривань, фізичного введення та виведення інформації. Підготовлений фахівець повинен вміти складати лінійні та розгалуждені програми мовою Асемблер; працювати зі скалярними даними: цілими, дійсними, символьними; реалізовувати багатомодульні програми; складаи алгоритми пошуку та сортування масивів; складати та застосовувати програми обробки переривань в прикладних програмах; використовувати макрозасоби при складанні програм.

Професія

Програміст.

Нейромережеві технології
Опис

Метою дисципліни є формування знань в області застосування нейромережевих технологій; набуття вмінь і навичок проектування і експлуатації програмного забезпечення, побудованого на основі нейромережевих технологій. Розглядаються архітектури нейронних мереж і особливості їхнього застосування в задачах аналізу та управління.

Професія

Програміст.

Системи комп’ютерного зору
Опис
Мета дисципліни - ознайомлення з основами теорії та практики розпізнавання образів і зображень; формування систем знань про принципи роботи систем розпізнавання; формування навичок розробки систем розпізнавання. В результаті прохождення курсу фахівець повинен знати теоретичні основи розпізнавання образів і зображень, моделі і методи розв'язання відповідних задач; вміти проектувати програмне забезпечення для вирішення завдань розпізнавання образів і ізрображеній. Професія

Програміст.

Якість та тестування програмних систем
ip12
Опис

Завданням дисципліни є вивчення методів ручного та автоматизованого тестування програмного забезпечення. У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні поняття тестування: термінологію, фази та технології тестування, проблеми тестування; критерії вибору тестів; методи побудови тестів; автоматизацію тестового циклу; стандарти якості тестового забезпечення; термінологію та основи верифікації та атестації ПЗ. Вміти: складати специфікацію вимог до програмного забезпечення; виконувати тест-дизайн програмного продукту, який розробляється; складати тест-кейси; виконувати автоматизоване тестування програмного продукту за допомогою Selenium Web Driver, Test Complete, Watir..

Професія

Фахівець з тестування програмного забезпечення.

Технології документообігу
doc
Опис

Дисципліна містить теоретичні і практичні відомості, що формують определенниезнанія і уменіяв області застосування засобів ав-томатізаціі бізнес-процесів, обробки, зберігання, пошуку і пе-редачіінформаціі, а також організації документообігу.

Професія

Розробник баз даних.

Технології Data Mining
datamining
Опис

Мета дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними поняттями і методами інтелектуального аналізу даних; отриманні практичних навичок щодо застосування інтелектуального аналізу даних для вирішення реальних завдань; отриманні навичок роботи з сучасними інструментами для виконання інтелектуального аналізу.

Професія

Програміст.