Організація освітньої складової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика передбачає складання для кожного аспіранта власного індивідуального навчального плану, який формується з дисциплін обов’язкової та вибіркової частин навчального плану, наукової складової.

Відповідно до Положення про порядок обрання здобувачами вищої освіти дисциплін за вибором у ДНУ вибіркові дисципліни обираються аспірантами із університетського і факультетського вибіркових каталогів, розміщених на сайті ДНУ імені Олеся Гончара. Запропоновані для вивчення вибіркові дисципліни відображають основні напрямки наукових досліджень, що здійснюються кафедрами університету, які мають право вести підготовку аспірантів за спеціальністю 113 Прикладна математика

Організація освітньої складової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 113 Прикладна математика передбачає складання для кожного аспіранта власного індивідуального навчального плану, який формується з:

Викладання навчальних дисциплін і наукове керівництво аспірантами здійснюють

викладачі факультету прикладної математики

і механіко-математичного факультету:

Кафедра теоретичної та комп'ютерної механіки
Кафедра аерогідродинаміки та енергомасопереносу

Кісельова
Олена Михайлівна

член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, декан факультету прикладної математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: сучасні проблеми інформаційних технологій, системного аналізу, оптимізації, обчислювальної математики та інформатики.
про викладача

Гук
Наталія Анатоліївна

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено проблемам розв’язання нелінійних та обернених задач механіки, розвитку метода обернених задач для вибору математичних моделей спостережуваних тонкостінних конструкцій.
про викладача

Книш
Людмила Іванівна

доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження пов’язані зі створенням моделей, комп’ютерних алгоритмів та програмних засобів для аналізу випадкових та детермінованих процесів; розробкою методів моделювання систем на основі відновлювальних джерел енергії.
про викладача

Притоманова
Ольга Михайлівна

доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: Сучасні проблеми оптимізації, числові методи нескінченновимірного математичного програмування в нечітких умовах, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
про викладача

Турчина
Валентина Андріївна

кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси: задачі дискретної оптимізації, що відносяться до класів P та NP.
про викладача

Кузьменко
Василь Іванович

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики


Наукові інтереси:моделювання нелінійних явищ та процесів у фізико-механічних системах; обернені задачі у моделях нелінійних систем; моделювання зв’язаних явищ у складних системах.
про викладача

Білозьоров
Василь Євгенович

доктор фізико-математичних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження проблеми хаотичної динаміки, проблеми стійкості нелінійних систем, проблеми теорії керування динамічними системами та синтезу зворотного зв’язку для цих систем.
про викладача

Зайцева
Тетяна Анатоліївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій


Наукові дослідження присвячено математичному моделюванню соціальних, психологічних та економічних процесів, просторовим контактним задачам механіки деформованого твердого тіла, ії розв’язанню аналітичними методами та чисельними із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
про викладача